Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 016 от 12.06.2014г.

12.06.2014

 

Уведомление с вх. № КПД-14-242/05.06.2014г. за: „Търговски център” в УПИ X – Търговски център, кв.26, по плана на гр. Смолян, ПИ с идентификатор 67653.925.467 с обща площ 1249кв.м по КК на гр. Смолян, общ. Смолян с възложител: ЕТ „ЧИНО-НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, ул. „Оборище“ №1 гр.Смолян, обл.Смолян.

Във връзка с представеното от Вас Уведомление с вх. № КПД-14-242/05.06.2014г. за „Търговски център” в УПИ X – Търговски център, кв.26, по плана на гр. Смолян, ПИ с идентификатор 67653.925.467 с обща площ 1249кв.м по КК на гр. Смолян, общ. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предложението предвижда изграждане на обществено обслужваща сграда, която ще е едноетажна с неизползваем плосък покрив. В нея като самостоятелни обекти ще са обособени шест магазина за промишлени стоки и един магазин за хранителни стоки. Всичките обекти ще са със самостоятелен достъп отвън. Магазините за промишлени стоки са предназначени за продажба на стоки за бита. Те са с идентично разпределение и се състоят от търговска зала, склад и санитарен възел. Складът и санитарният възел се обслужват от преддверие, което се свързва с търговската зала. Светлата височина в търговската зала е 3.60 м. Магазина за хранителни стоки ще се състои от търговска зала, подготвителни, складови помещения, административно помещение и санитарно битов възел. Помещенията ще се обслужват от Т-образен вътрешен коридор. Отделени са три входа съответно за посетители, за персонал и за стоки. Отоплението и охлаждането на търговските зали ще се осъществява посредством ел.уреди. За сградата са необходими минимум 18 бр. места за гариране и паркиране, осигурени на обществен паркинг, предвиден пред имота. Тъй като в района има множество търговски обекти и обекти за обществено хранене, разположени в общо площадно пространство, паркирането за всички ще се осигури в общи обществени паркинги, разположени в периферията на пешеходното пространство. Технико-икономически и градоустройствени показатели са: - Застроена площ - 1026.20 кв.м; Разгъната застроена площ - 1026.20 кв.м; Застроен обем - 4310 куб.м; Площ УПИ - 1249 кв.м; Кинт.=0.82; Пзастр=82.2%; Позел.=4.5%. Предвидените шест магазина за промишлени стоки ще са с обща площ 530 кв.м, а този за хранителни с площ 496 кв.м. Капацитета на сградата - 214 човека/час от които персонал - 20 и посетители - 194. Транспортния достъп е осигурен от съществуващите съседни улици. За Електроснабдяването, водоснабдяването и отвеждане на битовите отпадъчни води са представени предварителни договори от експлоатационните дружества.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.10, буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 5,240км.