Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 015

30.05.2014

 

Уведомление с вх. № КПД-14-192/12.05.2014г. и доп. информация с вх.№ КПД-14-192(2)/27.05.2014г. за „База за отдих“ в местност „Падалото“, ПИ 67653.136.35, землището на гр. Смолян, обл. Смолян.

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-192/12.05.2014г. и доп. информация с вх.№ КПД-14-192(2)/27.05.2014г. за „База за отдих“ в местност „Падалото“, в ПИ 67653.136.35, землището на гр. Смолян, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предложение предвижда изграждане на „База за отдих“ в местност „Падалото“, в ПИ с идентификатор 67653.136.35, землище на гр. Смолян, обл. Смолян. До имота има действаща улична регулация обслужваща съседни имоти. За съседните имоти има одобрени ПУП с устройствена зона „Ок“. Съгласно представената скица №15-153800-20.05.2014 г., имота е с начин на трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – ливада. и е с обща площ 5804 кв.м. Имота е собственост на възложителят съгласно постановление за възлагане на недвижим имот - №58, том I, рег.121 от 25.01.2013г. от Службата по вписванията – Смолян. Имота ще бъде захранен с електроенергия от съоръжения на разположените в близост имоти. Съгласно представеното становище на ВиК – Смолян с изх.№ ПТО-189/07.05.2014г. Обекта може да бъде захранен с питейна вода от хранителния водопровод Ø160 PHED тръби на водоем R1, намиращ се в м. „Могилата“. Отпадните води от обекта е възможно да се заустят чрез РШ в съществуващата канализационно система от PVC тръби Ø300, минаващ по улица „Алеко Константинов“. Бъдещото застрояване се предвижда средноетажно – 4 ет. с височина до 12м. Устройствена зона „Ок“, озеленяване над 50%, плътност 30%, Кинт.1,2. Общата площ на ПИ – 136.35 е 5804кв.м, а на образуваното УПИ – 136.35 е 5749 кв.м и 55 кв. м за улица.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.12, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 660м.