Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.05.2014

 

Информация за инвестиционно предложение внесена с уведомление с вх. № КПД-14-177/28.04.2014г. за: „Кравеферма за вързано отглеждане на 10бр. крави за мляко”, в ПИ 000029, м. „Юрен“ с. Стар читак, общ. Ардино, обл. Кърджали.

 

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-177/28.04.2014г. и писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР – Пловдив) с изх.№ КД-04-143/16.05.2014г. за „Кравеферма за вързано отглеждане на 10бр. крави за мляко”, в ПИ 000029, м. „Юрен“ с. Стар читак, общ. Ардино, обл. Кърджали, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Предложение предвижда изграждане „Кравеферма за вързано отглеждане на 10бр. крави за мляко”, в ПИ 000029, с. Стар читак, общ. Ардино, обл. Кърджали. Кравефермата ще е едноетажна масивна сграда, с капацитет за 10 бр. крави за производство на мляко, като към нея ще се изградят необходимите спомагателни складови и обслужващи помещения. Сградата ще се построи в имот ПИ 000029, с обща площ 2,232 дка, м. „Юрен“, с. Стар читак, общ. Ардино, обл. Кърджали, собственост на възложителя съгласно Нотариален акт за продажба №51 от 05.07.2013г., том 2, рег.1372, дело 207, вписване в службата по вписванията Ардински районен съд, Вх. рег.№ 294, от 05.07.2013г., Акт №51, том 2, дело 207 на който ще бъде сменено предназначението. Имота ще бъде захранен с ток и вода от разположената в близост собствена жилищна сграда. Достъпа до имота се осъществява от общински път, разположен северно покрай имота. При строителството на обекта се предвиждат изкопни работи с дълбочина до 1м без използване на взрив. Отпадните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма. Предвижда се изграждане на торова площадка за съхранение на торовите маси, съгласно изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма, която периодично ще се почиства.

 

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-143/16.05.2014г., приложено към настоящето писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

-     Изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. (Капацитета на съоръжението трябва да бъде достатъчен за съхранение на генерирания в стопанството тор най-малко за 4 месеца при пасищно отглеждане и 6 месеца при оборно отглеждане);

-     Заустването на отпадните води да стане във водоплътна изгребна яма;

-     Да се сключи договор с лицензиран оператор за извозване на битово-фекалните води;

-     Да се представи сключен договор между инвеститора и ВиК Кърджали относно предвиденото водоснабдяване.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.1, буква „д“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.) и BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстоящи съответно на около 220 и 445м.