Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 013 от 24.04.2014г.

24.04.2014


Информация за инвестиционно предложение внесена с уведомление с вх. № КПД-14-103/06.03.2014г. за: „Почистване на опашката на язовир „Цанков камък”

Във връзка с представеното от уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-103/06.03.2014г. и писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР – Пловдив) с изх.№ КД-04-101/01.04.2014г. за „Почистване на опашката на язовир „Цанков камък”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян уведомява за следното:

 

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

 

Проектното предложение предвижда почистване на язовир Цанков камък в района на опашката, която е непосредствено до началото на град Девин. След приключване на строителството са установени значителни натрупи от строителни отпадъци, неравномерно разположени на различни нива и в различен обем, разкриването на които е свързано с водното ниво в язовира, а една част от тях са изцяло над вода. Основната част от тези материали представляват строителни отпадъци от скален тип включително шлака от пресевната инсталация на ТМСИ или натрошени бетони. При баластриера “Забрал” при по-ниски нива от кота 680, се разкриват над водата фундаментите на трошачната инсталация и останалите компоненти от ТМСИ за добив на инертен материал. Района на вливането на р. Девинска, като ляв приток, десният бряг при изграждане на дига за защита на подстанцията също са били обект на строителни работи, в следствие на което теренът е останал частично незаравнен. В следствие на извършените строителни дейности в зоната на опашката на язовира оформеният релеф и периодичното разкриване на тези отпадъци придава неестетичен вид на района. В следствие от рязкото увеличаване на сечението при вливане на двете реки в язовирното езеро се наблюдава отлагане на твърдия отток от скален произход с по-едра фракция в районите на вливанията на реките. Образуваните наносни отложения водят до намаляване на пропускателната способност и повдигане на нивото нагоре по течението им. Проектното предложение предвижда почистването да се извършва както в зоната на заливаемата част, така и в непосредствена близост до нея с цел оформяне на добра обща визуална картина независимо от вариацията във водните нива между най-високо и най-ниско работно водно ниво. В районите, в които се предвижда обширно площно изземане и заравняване на терена, се предвижда наклон в посока към язовира за естествено оттичане. Предвидена е междинна запасна ивица с големина по индивидуална преценка между съществуващите инфраструктурни и частни обекти горния ръб на откоса като граница на изкопните работи. В зависимост от конкретния релеф и коти при дъното е избрана най-ниската кота, до която да бъдат извършени изкопните работи. Изкопите и подравняването на материала ще се извършва при спазване на максимален наклон на откоса 1:1,5. В зоните с по-голяма височина на откосите от 4м изкопи ще се извършват отгоре надолу. Предвидените дейности ще се извършват на 5 бр. площадки с обща площ от 56,1дка. Тъй като обектът е част от водохранилището на язовира или непосредствено граничи до завирените площи от значение са основните параметри на застрояване като характерни нива, а именно:

- Кота корона язовирна стена: 688.50

- Кота най-високо водно ниво /НВВН/=687.20

- Кота твърд преливник: 679.50

-Кота най-високо работно водно ниво /НВРВН/=685.00

-Кота най-ниско работно водно ниво /ННРВН/=670.00

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-101/01.04.2014г., приложено към настоящето писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. Поради близостта на моста на третокласен път за гр.Девин е необходимо съгласуване на дейността с администрацията, управляващ пътя.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

 
Площта, в която се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

 

- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) – цялата площ;

 - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) – около 4,0дка.  

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

  - Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи-Западни”.

- Не се очаква фрагментиране на природни местообитания и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоните.

 - С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат местообитания на видове, предмет на опазване, поради което не се очаква негативно въздействие върху техни популации и промени в условията на тяхната среда за размножаване и развитие.