Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 012 от 14.04.2014г.

14.04.2014

Инвестиционно предложение внесено с уведомление с вх. № КПД-14-145/07.04.2014г. за инвестиционно предложение за: „База за отдих в имот с №001852 в местността „Падалата” в землището на с.Река, общ.Смолян”

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-145/07.04.2014г. за инвестиционно предложение за: „База за отдих в имот с №001853 в местността „Падалата” в землището на с.Река, общ.Смолян”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на една сграда с капацитет до 6 човека. Предложението предвижда да се реализира в имот с № 001852 в местност „Падалата“, землището на с. Река, общ. Смолян, с площ 4,0дка и начин на трайно ползване „Пасище, мера“. Имотът е собственост на възложителя съгласно представен нотариален акт №39, том V, дело 852 от 31.07.2013г., издаден от Служба по вписванията гр.Смолян. С Решение № 604 от 28.02.2014г. година на Общински съвет Смолян е разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с № 001852 в местност „Падалата“, землището на с. Река, общ. Смолян, отговарящ на устройствените норми за проектиране със следните параметри: устройствена зона „Ок“, плътност на застрояване - до 30%, височина на застрояване - до 10м, озеленяване – мин. 50%, Кинт – до 1,0. С ПУП се предвижда обособяване на УПИ с площ 3,936 дка, като 0,064 дка от имота ще се отнемат за улична регулация. Водоснабдяването с вода за битови нужди ще се осъществява посредством цистерна с ПХУ, разположена в имота, а за питейни цели – от магазинната мрежа. Формираните битово-отпадъчни води ще се зауствата във водоплътна изгребна яма. Ел. захранването на имота ще се осигури от локален ел. агрегат, фотоволтаична инсталация или др.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т.12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС.

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.), отстоящи на около 6,390км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

-     Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”.

- Не се очаква фрагментиране на природни местообитания и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат местообитания на видове, предмет на опазване, поради което не се очаква негативно въздействие върху техни популации и промени в условията на тяхната среда за размножаване и развитие.

- При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

- Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.

- По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видове, вкл. птици, предмет на опазване в зоните и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им, тъй като съгласно представената информация предназначението на сградата е за собствени нужди и няма да се използва със стопанска/търговска цел.