Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.04.2014

Уведомление с вх. № КПД-14-92/28.02.2014г. за: „Работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина”

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-40/28.01.2014г. за инвестиционно предложение за: „Работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина, а именно - производство на сладко и сок от диворастящи плодове (боровинки, малини, ягоди и други.). Предвижда се изграждане на складове, основни работни помещения, лаборатории, хладилни камери. Капацитетът на работилницата ще е до 3000кг на година. В имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, има изграден хотел. Има изградена съществуваща техническа инфраструктура – електрозахранване, водопровод и канализация, като отпадъчните води ще заустват в собствена септична яма. 

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-108/01.04.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при условия, поставени в становището, приложено към настоящето писмо.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.7, буква „б“ и буква „д” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

  II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР: 

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но граничи с Природна забележителност „Буйновското ждрело“, обявена със заповед № 995 от 21.04.1971 година на Министъра на горите и горската промишленост и увеличена по площ със заповед № РД-904 от 11.12.2008 година на Министъра на околната среда и водите. Имотът, УПИ I-32, кв. 61 по плана на с. Ягодина, попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

  - защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

- защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

  - Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”.

- Не се очаква фрагментация на природни местообитания и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в тях.

- Предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях.

- При реализацията и експлоатацията на обекта не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”.