Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.04.2014

 Уведомление за: „ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 49014.9.14 в м. „Усойката“ по КК на с. Момчиловци, община Смолян, обл. Смолянска.

Във връзка с представеното уведомление с вх. № КПД-14-124/25.03.2014г. за: „ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 49014.9.14 в м. „Усойката“ по КК на с. Момчиловци, община Смолян, обл. Смолянска, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 I.              По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С плана се предвижда обособяване на урегулиран поземлен имот за вила за семеен отдих. Поземленият имот с идентификатор 49014.9.14 в м. „Усойката“ по КК на с. Момчиловци, община Смолян, обл. Смолянска е с обща площ 1,220 дка с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Ливада“, съгласно предоставената скица №15-52270-11.03.2014г. На основание Решение №505 на Общински съвет – Смолян, прието с Протокол №29/31.10.2013г. е изготвен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 49014.9.14 в м. „Усойката“ по КК на с. Момчиловци, община Смолян със следните градоустройствени параметри - устройствена зона „Ов“, плътност на застрояване - до 30%, височина - до 7м, озеленяване – над 50%, Кинт – 0,8. Съгласно становище с изх. № ПТО-49/21.02.2014г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, има възможност за захранване на имота с питейна вода от съществуващ водопровод PEND Ø90/10 с налягане 4 атм., намиращ се на края на с. Момчиловци – мах. Величковска, чрез водопроводно отклонение с дължина 130м. В района на обекта няма изградена канализация. Битово-отпадъчните води от обекта ще се отвеждат във локална водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства със специализиран транспорт. Електрозахранването ще се извършва съгласно представената схема , като прогнозната мощност на обекта на този етап възлиза на 5-6 kW. Захранването на потребителите в имота се предвижда да се изпълни, с оразмерен подземен кабел НН от съществуващият стълб НН на мрежа НН извод от ТП „Елица" - отстоящ на около 400-500 м от имота. Имота е собственост на възложителите съгласно Вх. рег.№ 1220 от 26.06.2013г. Акт .№ 102, том.IV, дело 715/13г. Партидна книга стр.22476 вписан в службата по вписванията Смолян. Пътния достъп до имота ще се осъществи от път свързващ уличната мрежа на селото с извънселищните територии. Имота е разположен на разстояние 150м от с. Момчиловци. Третирането на битовите и строителни отпадъци по време на строителството и експлоатацията ще се извършва от обслужващата техника и създадената организация за село Момчиловци.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т. 12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС и подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 II.            По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 4,430км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

1.  Предвид обстоятелството, че имота, в който се предвижда реализирането на  инвестиционното предложение, се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях, включително и в най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”.

2.  При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

3.  Не се очаква фрагментиране на природни местообитания и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат местообитания на видове, предмет на опазване, поради което не се очаква негативно въздействие върху техни популации и промени в условията на тяхната среда за размножаване и развитие.

4.  При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

5. Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.