Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.03.2014

Инвестиционно предложение за: „Повишаване на ефективността на съществуваща овцеферма, чрез създаване на мини мандра в село Борино”

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-84/21.02.2014г. за инвестиционно предложение: „Повишаване на ефективността на съществуваща овцеферма, чрез създаване на мини мандра в село Борино”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 

  I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда модулно изграждане на мандра с капацитет 200л мляко дневно. Предложението предвижда да се реализира в поземлен имот с идентификатор 05462.116.748 по КК на с.Борино, общ. Борино, обл.Смолян, в местността „Чатак”, с обща площ – 2680 кв.м. Съгласно представени документи имотът е отдаден под наем на възложителя. Модулът ще е с габаритни размери 3,16х12,16м и височина - 2,60м, с метална конструкция, разположен върху предварително подготвена бетонова площадка. Съгласно представен предварителен договор с изх. № ПТО-60/27.02.2014г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, имотът ще се захрани с питейна вода чрез водопроводен клон от съществуващ водопровод. В района на обекта няма изградена канализация. Отпадъчните води ще заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма, почистването на която ще се извършва по представен Договор №1/18.02.2014г. с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян. Производствените отпадъчните води ще се съхраняват в отделни съдове и ще предават на местни животновъди, съгласно представени предварителни договори за изкупуване на производствен отпадък (цвик). Предвидено е изграждане на мазниноуловител. Основното количество топлина се осигурява от газов / LPG /котел с топлинна мощност 24 - 34 kW. Общата инсталирана ел. мощност на модула е до 10 kW монофазно. Обектът е с осигурен транспортен достъп.

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-84-(5)/24.03.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условия, поставени в становището, приложено към настоящето писмо. Съгласно него реализацията на ИП за изграждане на мини мандра няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на посочените изисквания  и условия, и при задължително спазване на всички технологични параметри на производствените процеси от Инвестиционния проект на мандрата.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.7, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

- защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони „Родопи Западни” и „Триград-Мурсалица”.

- Типът на обекта не предполага отделянето на емисии или създаване на траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на строителните дейности и при експлоатацията на обекта.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и   местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в тях.

- Предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях.