Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.03.2014

Инвестиционно предложение внесено с уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-700-(12)/07.03.2014г. за: „Изграждане на напорна МВЕЦ „Чинара” в ПИ с идентификатор 67653.912.200 по КККР на гр. Смолян, общ. Смолян

Във връзка с представеното от уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-700-(12)/07.03.2014г. за: „Изграждане на напорна МВЕЦ „Чинара” в ПИ с идентификатор 67653.912.200 по КККР на гр. Смолян, общ. Смолян, общ.Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

  I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на напорна МВЕЦ „Чинара” в ПИ с идентификатор 67653.912.200 по КККР на гр. Смолян, общ. Смолян. Имотът е с площ 217кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползвана „За електроенергийното производство“. МВЕЦ-ът се състои от две водохващания, тип „тиролски“. Водовземанията са от река Куртин (Куртьов) лом и нейн десен приток, засягащи поземлени имоти с идентификатори 67653.914.477 и 67653.914.448 в землището на гр. Смолян. Реализацията на горецитирания обект е започнала през 1999г. На обекта не се осъществява дейност от 2001 г. и представените документи са загубили правното си действие. Предвижда се изграждането на обекта да се извърши при параметри, променени от първоначално заявените, за които е издадено Разрешително за водоползване.

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-424/10.12.2013г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.3, буква „з” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

  II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) и BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстоящи съответно на около 230 и 430м от ПИ с идентификатор 67653.912.200, землище на гр. Смолян.

 

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица“ и BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

  - Предвид обстоятелството, че инвестиционното предложение се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях, включително и в най-близко разположените защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица“ и BG0001030 „Родопи-Западни”.  

  - При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

 

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица“ и BG0001030 „Родопи-Западни”.

- При реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.