Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.03.2014

Във връзка с представено уведомление с вх. № КПД-14-70/13.02.2014г. за: „ПУП – ПРЗ за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.445 и за част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.436 в м. „Селище“, землище на гр. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 

I.             По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С плана се предвижда строителство на ваканционно селище - две еднофамилни къщи, тип бунгало за по четири човека всяко. Проекта предвижда реконструкция на съществуващата сграда. Съществуващата сграда е електроснабдена. Предвижда се изграждане на 3-4 паркоместа. Имотите са с обща площ 9,701дка и начин на трайно ползване „Друг вид ливада“. Общата площ на новообразуваният УПИ от поземлен имот с идентификатор 67653.300.445 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.436 възлиза на 2,250дка, съответно - 1304 кв.м и 946 кв.м. На основание Решение №381 на Общински съвет – Смолян, прието с Протокол №23/06.06.2013г. е изготвен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 67653.300.445 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.446 по КК на гр. Смолян, общ.Смолян, в местността „Селище” със следните градоустройствени параметри - устройствена зона „Ос“, плътност на застрояване - до 30%, височина - до 10м, озеленяване – над 50%, Кинт – 1,2. На основание. Съгласно становище с изх. № ПТО-48/13.02.2014г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, има възможност за захранване на имотите с питейна вода от съществуващ водоем „Хавайка“, на разстояние 650м. В района на имотите няма изградена канализационна мрежа. Имотите са собственост на възложителя съгласно представени документи. Имотите са разположени до съществуващ земеделски път.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т. 12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-67/26.02.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при условия, поставени в становището, приложено към настоящето писмо. Съгласно него степента на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение е преценена като незначителна с основен мотив за това е видът на ИП и неговото местоположение.


II.            По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 6,4км при ПИ с идентификатор 67653.300.445, землище на гр. Смолян.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

-  Предвид обстоятелството, че имота, в който се предвижда реализирането на  инвестиционното предложение, се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях, включително и в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.

-  При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

-  Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

-  При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

- Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.