Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.02.2014

 Инвестиционно предложение внесено с вх. № КПД-14-10/13.01.2014г. и становище на БДИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-10(2)/29.01.2014г. за: Изграждане на целодневна детска градина в имот с пл. № 168 по плана на с. Войкова лъка, община Рудозем.

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-10/13.01.2014г. и получено допълнително становище на БДИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-10(2)/29.01.2014г. за: Изграждане на целодневна детска градина в имот с пл. № 168 по плана на с. Войкова лъка, община Рудозем с възложител: Община Рудозем, бул. „България“ №15, гр. Рудозем, обл.Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда Изграждане на целодневна детска градина в имот с пл. № 168 по плана на с. Войкова лъка, община Рудозем. Теренът върху, който ще се изгражда обекта е с лек наклон към реката. В югозападната част на имота има двуетажна сграда, която ще се запази. Новопроектираната сграда е с височина до кота корниз - 3.05 м. спрямо прилежащия терен. Състои се от едно надземно ниво със ЗП - 238.65 кв.м и РЗП - 238.65 кв.м. Конструкцията на сградата ще е стоманобетонна. Външните ограждащи стени и вътрешните преградни стени са от керамични тухли. Покривната конструкция ще е дървена с топло и хидроизолация, покрита с керемиди. Отводняването е външно към улуци. Дъждовните води ще се изпускат открито върху терена, от където ще се отчитат в р. „Елховска". Фасадите ще са решени със силикатна мазилка и облицовка от обработен камък. В имота са разположени: двуетажна масивна сграда (училище) със застроена площ 146кв.м; едноетажна масивна пристройка към училището със застроена площ 9кв.м и двуетажна масивна сграда със застроена площ 51кв.м. Сградите са водоснабдени от стоманен уличен водопровод. Същият ще се подмени с нов с необходимия диаметър на тръбите и ще се ползва за водоснабдяване и на детската градина. В района няма улична канализация, поради което ще се проектира локална ПСОВ. Пречистените битови отпадъчни води ще се заустят в река Елховска. Обектът е с осигурен транспортен достъп. Имота е общинска собственост съгласно Акт № 36/09.03.2012г. и е с обща урегулирана площ 2244кв.м.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-14/28.01.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.10, буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 3,3км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

·     Предвид обстоятелството, че имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях, включително и в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.

·     При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

·     Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

·     При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

·     Предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност реализирането на ИП да доведе до отрицателни въздействия върху най-близко разположената защитена зона.