Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.01.2014

Инвестиционно предложение внесено с уведомление с вх. № КПД-14-666/14.11.2013г. за инвестиционно предложение за: Добив на скално облицовъчни материали (гнайс, амфиболити) от находище „Бистрица“ намиращо се в землището на с. Плетена, общ Сатовча, обл. Благоевград. възложител: ЕТ „Кафадарци – Ибраим Кафадаров“, с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград

 

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-666/14.11.2013г., и допълнителна информация с писма с вх.№ КПД-14-666(2)/04.12.2013г. и КПД-14-666(6)/08.01.2014г. и писмо на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР – Благоевград) с изх.№ П-01-202/22.01.2014г. за Добив на скално облицовъчни материали (гнайс, амфиболити) от находище „Бистрица“ намиращо се в землището на с. Плетена, общ Сатовча, обл. Благоевград с възложител: ЕТ „Кафадарци – Ибраим Кафадаров“, с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград с управител Ибраим Джамалов Кафадаров.”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кариера за добив на скално облицовъчни материали - амфиболити и гнайси, разположена в проекто-имоти с номера 000408, 000409, 000410, 000411, 000412, 000413, 000414, землище на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Съгласно представените скици на проектоимотите обща площ е 92,654дка. Издадено е Разрешение №765 от 12.10.2013г. на Министъра на ОСВ за извършване на проучвателни дейности. Съгласно писмо на Министерство на икономиката с изх.№26-К-208/01.11.2013г., предстои утвърждаване на предложените запаси и ресурси в доклада от проучвателните дейности с протокол №НБ-37/30.08.2013г., след отстраняване на допуснатите грешки и пропуски в него. Основните процеси на дейността ще бъдат добив на амфиболити и гнайси. Технологичния ред за добиване е следният:

-       Премахване на откривката;

-       Разпукване на скалния масив с помощта на багер;

-       Ръчно отцепване на плочи с различна дебелина;

-       Палетизиране на сортираните плочи по дебелина и площ;

-       Реализиране на готовата продукция.

Площадките на обекта граничат със съществуващи пътища, поради това няма нужда от допълнително изграждане или промяна на съществуващата пътна мрежа. Местоположението на обектите създават възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ЗБР - Благоевград, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище изразено в писмо с изх.№ П-01-202/22.01.2014г., въздействието от реализацията на инвестиционното предложение ще бъде незначително върху водните тела (повърхностно и подземно) при спазване на забраната, описана в т.6 на становището, приложено към настоящето писмо.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.2, буква „а“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но частично попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.). Проектоимоти с номера 000408, 000409, 000410, 000411, 000412, 000413-част (9,974дка), 000414-част (5,963дка) попадат в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.

Съгласно изискванията на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС беше извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която се установи, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”, поради следните мотиви:

-        Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитания при усвояване на територии от защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

-        Фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове животни, вкл. птици, предмет на опазване в защитената зона.

-        Различно по продължителност и интензивност безпокойство на видовете, което е възможно да доведе до прогонването им от сегашните местообитания, респективно до промяна на видовия състав, числеността и плътността на популациите им, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване.

-        Бариерен ефект при различни видове миграционни придвижвания и прекъсване на биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване в зоната.

-        Трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи на защитената зона.

-        Очаква се кумулиране на отрицателни въздействия върху защитената зона в резултат на реализиране на инвестиционното предложение в комбинация с други реализирани или предстоящи за реализация инвестиционни предложения, планове, програми и проекти със сходен характер. В непосредствена близост се намират разкрити добивни кариери и няколко кариерни гнезда.

-        В резултат от вероятното отрицателно въздействие е възможно нарушаване на благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Родопи-Западни”.

III. По отношение на изискванията на чл. 5, ал.1, т.3 от  Наредбата за ОВОС:

Съгласно чл.22г, ал.3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на процедура по ОВОС съгласно глава шеста от ЗООС, в обхвата на оценката задължително се включва и намерението за управление на минните отпадъци. Предвид изложеното по-горе инвестиционното предложение, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. На основание чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци /ДВ, бр.10/2009г./ плана за управление на минните отпадъци, се представя оформен като отделно приложение заедно с информацията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС