Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.01.2014

Инвестиционно предложение внесено с уведомление с вх. № КПД-14-709/06.12.2013г. за: „Екокъмпинг с места за каравани и палатки в поземлен имот с идентификатор 20465.116.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, УПИ І-за отдих и кей, кв.6, община Девин, област Смолян – комплексен проект за инвестиционна инициатива

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-709/06.12.2013г. и писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР – Пловдив) с изх.№ КД-04-435/27.12.2013г. за „Екокъмпинг с места за каравани и палатки в поземлен имот с идентификатор 20465.116.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, УПИ І-за отдих и кей, кв.6, община Девин, област Смолян – комплексен проект за инвестиционна инициатива”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на екокъмпинг с максимален капацитет за 8 бр. каравани и 30 бр. палатки, които ще се ползват сезонно. Предвижда се изграждане на вътрешнообслужваща алея и паркинг за 18бр. леки автомобили и изграждане на рампа, която да осигурява достъп на хора и лодки до язовир „Цанков камък”. Ще се ситуират две сгради: обслужваща сграда (столова) и санитарно-битова сграда (душове, тоалетна и умивални). Предвижда се на входа на къмпинга бариера и помещение за охраната, както и терени за спорт, отдих и забавления. Предвидено е монтиране на ел. табла, с цел осигуряване на индивидуално електрозахранване на палатките и караваните. На подходящи места ще бъдат разположени барбекю, огнище, слънчев часовник, мивки, стойка за велосипеди, контейнери и кошчета за отпадъци, указателни табели.

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-435/27.12.2013г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при условия, поставени в становището, приложено към настоящето писмо. Съгласно него степента на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение е преценена като незначителна с основен мотив – вида на ИП.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.12, буква „г“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

- защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

Ø Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони „Родопи Западни” и „Триград-Мурсалица”.

Ø Типът на обекта не предполага отделянето на емисии или създаване на траен шумов дискомфорт за птиците и бозайниците в района след завършването на строителните дейности и при експлоатацията на обекта.

Ø Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и   местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в тях.

Ø Предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях.