Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.08.2013

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-361/16.07.2013г. за: „Изготвяне на работен проект за корекция на река Сивковска и река Камбурска, притоци на река Чепеларска в рамките на град Чепеларе и проектиране на подпорни стени”. гр. Чепеларе, обл. Смолян. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Чепеларе, ул. „Беломорска“ №44Б, гр. Чепеларе, обл. Смолян

Във връзка с представеното от Вас уведомление за „Изготвяне на работен проект за корекция на река Сивковска и река Камбурска, притоци на река Чепеларска в рамките на град Чепеларе и проектиране на подпорни стени”. гр. Чепеларе, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното.

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда: По река Сивковска да се изградят осем подпорни стени, изграждане на прагове и два моста. Подпорна стена I - десен бряг е с дължина 84.30м.; Подпорна стена II - ляв бряг е с дължина 83.00м.; Подпорна стена III- десен бряг е с дължина 72.50м.; Подпорна стена IV - ляв бряг е с дължина 12.90м.; Подпорна стена V - ляв бряг е с дължина 106.80м.; Подпорна стена VI- десен бряг е с дължина 44.60м.; Подпорна стена VII- десен бряг е с дължина 224.70м.; Подпорна стена VIII - ляв бряг е с дължина 66.00м. Общата дължина на стените е 694,80м. Подпорните стени ще са стоманобетонни и ще се изпълняват монолитно. Предвижда се и поставяне на бетонови парапети, метални парапети върху проектираните стени и част от съществуващите стени. Предвижда се изграждане на две мостови съоръжения: Мостът при км.1+001,66 до км.1+006,66 ще е със светъл отвор 9,50м. и ширина 5,00м, с носещи метални греди и стоманобетонова плоча стъпваща върху тях; Мостът при км.0+631,77 до км.0+635,27 ще е със светъл отвор 8,00м. и ширина 3,50м. Предвижда се стоманобетонен-плочест, стъпващ върху устоите. Предвиждат се нови прагове за предпазване на преминаващите ВиК съоръжения и предпазване на фундаментите на съществуващите и новите стени от подмиване и ерозионно действие на водите на река Сивковска. Преди изграждането на стените ще се извършват изкопни работи, като откосите ще се преоткосират отгоре надолу. По река Камбурска се предвижда изграждане на 2 подпорни стени и 1 мост. Подпорна стена №1 ще е със средни височини от кота на фундиране до кота корона стена 4,60м, 5,25м. с дължини съответно 34,70м. и 67,20м. Подпорна стена №2 ще е със средна височина от кота на фундиране до кота корона стена 5,00м. и дължина 42,60м. Подпорните стени ще са стоманобетонни, с обща дължина 144,50м. и ще се изпълняват монолитно. Мостът при км.0+092,40 до км.0+097,30 ще се изпълни от панели с ширина 1 м. и дължина 6,60м. Стоманобетонната плоча на моста ще стъпва от единия край на съществуваща подпорна стена и се свързва с нея посредством анкери или дюбели, а от другия край с новоизграждаща се стена и ще се свързва с нея с чакащата армировка на стената.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.10, буква „м” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Изискано e становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, с изх. №КД-04-262/31.07.2013г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

-        Да не се допуска замърсяване на водите във водно тяло с от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение (ИП);

-        Да се поиска становище от ИАРА относно наличието на рибна фауна в река Сивковска и река Камбурска

-        При необходимост да се изградят рибни проходи, които да отговарят на изискванията на Приложение 7-13

-        Дейностите по ИП да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба за извършване на корекции на реки, като в хидравличната чест на проекта за издаване на разрешително по Закона за водите (ЗВ) се докаже предотвратяването на риска от наводнения чрез определяне водните нива на оразмерителните високи води при съществуващо и при проектно положение.

 II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположените защитени зони са BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.) и BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстоящи на около 1,8 км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002105 „Персенк” и BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че имотите, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, се намират изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

- Предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях.

- Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0002105 „Персенк” и BG0001030 „Родопи-Западни”.