Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.12.2013

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-706/02.12.2013г. за  „Вилна зона” в поземлен имот с идентификатор 67653.70.27, землището на гр. Смолян, общ. Смолян

След преглед на внесено уведомление с вх. № КПД-14-706/02.12.2013г., РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

На основание Решение №401 на Общински съвет – Смолян, прието с Протокол №24/27.06.2013г., е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 67653.70.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, община Смолян в местността „Пясъка, съответно с обща площ 3454 кв.м, земеделска земя и с начин на трайно ползване - „друг вид нива”. Имотът е собственост на възложителя съгласно Нотариален акт №145, том Х, рег.2704, дело 2307 от 29.082008г., издаден от Служба по вписванията - Смолян. Изготвеният ПУП-ПРЗ предвижда обособяване на УПИ-70.27, с площ 3376 кв.м, при спазване на следните устройствени параметри: устройствена зона „Ов“, застроена площ - до 40%, височина - до 7м (2 етажа), озеленяване – мин. 60%, Кинт – 0,8. Транспортният достъп до имота ще се осигурява от земеделски път. Предвижда се запазване на трасето с габарит от 6,00м, включващ: платно - 4,50м и два тротоара по 0,75 м за улична регулация. За улична регулация ще се отнемат 78 кв.м от площта на имота. Предвижда се електрозахранването да се осъществява от съществуващ МТП „Пясъка”, в земен канал по улицата. Водоснабдяването ще се осъществява от водоснабдителната мрежа на населеното място, а формираните отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна безотточна изгребна яма.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т.12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС.

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстоящи съответно на около 360 и 380.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

-  Предвид обстоятелството, че имота, в който се предвижда реализирането на  инвестиционното предложение, се намират изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”. При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

- По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видове, вкл. птици, предмет на опазване в зоните и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им, тъй като съгласно представената информация предназначението на сградите за семеен отдих е за собствени нужди и няма да се използват със стопанска/търговска цел.