Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.12.2013

Информация за инвестиционно предложение внесена с уведомление с вх. № КПД-14-664/13.11.2013г. за: „Почистване на натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от опашката на яз. Цанков камък в участък с площ от 4 дка, разположен под ЦРП-Забрал, в землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян”

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-664/13.11.2013г. и писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР – Пловдив) с изх.№ КД-04-406/25.11.2013г. за „Почистване на натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от опашката на яз. Цанков камък в участък с площ от 4 дка, разположен под ЦРП-Забрал, в землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда механизираното отнемане на твърдия отток с техника на слоеве, с дълбочина от 0,3 м до 1,8 м по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите. Обектът се намира в заливаемата част от опашката на яз. Цанков камък е с дължина от 50 м , ширина от 80 м и с обща площ 4 дка. Началото на участъка е с географски координати - N 41° 44\' 17,32" и E 24° 25\' 16,46", а края му съответно - N 41° 44\' 19,1"и E 24° 25\' 17,14. Териториално изцяло попада в землището на гр. Девин, кв. Настан, общ. Девин, обл. Смолян и е публично-държавна собственост. Натоварването ще става на място в транспортни средства, с които ще се транспортира. Извозването на баластрата до съответните строителни обекти ще се извършва с автотранспорт по съществуващ черен път с дължина около 300 м и по асфалтирания третокласен път Михалково - Смолян – с дължина около 500 м.

          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-406/25.11.2013г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. Поради близостта на моста на третокласен път за гр.Девин е необходимо съгласуване на дейността с администрацията, управляващ пътя.  

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Площта, в която е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.). От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

-       Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”.

-       Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в нея.

Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.