Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.11.2013

Уведомление за инвестиционно намерение за  „Пречиствателна станция за отпадни води на село Оряховец, община Баните”

След преглед на внесено уведомление с вх. № КПД-14-694/27.11.2013г., РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

         Инвестиционното предложение предвижда да бъде изградена пречиствателна станция за отпадни води на село Оряховец, община Баните, на чиято площадка да бъдат монтирани: входна помпена шахта, биоконтейнер за първично пречистване и отстраняване на общ азот и общ фосфор , биоконтейнер – окисление на органичен въглерод и нитрификация, биоконтейнер – стабилизация, аерация, отсраняване на азот, вторичен утаител, машинно отделение и подпорни стени. Проектното предложение включва още изграждане на довеждащ канал. Довеждането на отпадъчни води до ПСОВ „Оряховец” ще се извърши при отчитането на местоположението на ПСОВ, ситуационно и нивелетно положение на функциониращия главен колектор. Връзката ще се осъществи чрез устройване на преливна шахта на главния колектор. Предвидено е възстановяване на пътната настилка.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.11, буква „в” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 350м.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че имота, в който се предвижда реализирането на  инвестиционното предложение се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”.

- При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на ИП е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

              РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че ще бъде изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). След издаване на становище по допустимост по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите, същото ще бъде взето предвид за продължаване на процедурата, за което своевременно ще бъдете уведомени.