Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.11.2013

Информация за инвестиционно предложение внесена с уведомление с вх. № КПД-14-637/25.10.2013г. за: „Изграждане на тръбен кладенец (сондаж)” в поземлен имот с идентификатор 20465.501.576 в регулационните граници на гр. Девин и с адрес гр. Девин, обл. Смолян ул.“Родопи“ №34, възложител: „Девин - Балдаран“ АД, , гр. София, общ. Столична, кв. „Стрелбище“ ул. „Твърдишки проход” №15, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“, №22, ет.1,

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-637/25.10.2013г. и писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив (БД УВ ИБР – Пловдив) с изх.№ КД-04-382/22.11.2013г. за: „Изграждане на тръбен кладенец (сондаж)” в поземлен имот с идентификатор 20465.501.576 в регулационните граници на гр. Девин и с адрес гр. Девин, обл. Смолян ул.“Родопи“ №34, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец (сондаж), който се предвижда да бъде с дълбочина 25м и ще е за добив на вода за технически цели. Прогнозните количества на дебита на сондажа ще са от 4 до 6 л/сек. Сондажа ще е разположен в УПИ VI, кв.9 по плана на гр. Девин в ПИ с идентификатор 20465.501.576. Добитата вода от сондажа ще се използва за охлаждане на компресори и измиване на стъклен амбалаж.

         РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД УВ ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото писмо с изх. № КД-04-382/22.11.2013г., предложението е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. Инвестиционното предложение попада във втори пояс на Санитарно охранителна зона и същото е допустимо спрямо разпоредбите на Наредба №6/09.11.2000г., Наредба №3/16.10.2000г. и Заповед  №РД-1018/28.12.2001г. на Министъра на околната среда и водите.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.10, буква „н“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 100м.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

-  Предвид обстоятелството, че имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, се намират изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

-  Предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.

-   При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.