Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.11.2013

Уведомление за инвестиционно предложение вх. № КПД-14-305/25.06.2013г., писмо на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-299/09.10.2013г. и допълнително писмо с вх. № КПД-14-305(10)/14.10.2013г. за: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино” - находище Китница“, в участъци „Чернигово“ и „Мировец“ в землищата на с. Китница, с. Боровица, с. Търна, с. Дедино, с. Чернигово, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГОРУБСО-Кърджали“ АД, ул. „Републиканска” №83, гр.Кърджали

Във връзка с представеното от Вас уведомление и допълнителна информация към него за инвестиционно предложение за: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино” - находище Китница“, в участъци „Чернигово“ и „Мировец“, в землищата на с. Китница, с. Боровица, Търна, с. Дедино, с. Чернигово, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда експлоатация на находище „Китница“, което ще се извършва по открит и подземен способ. Предложението е свързано с добив и преработка на полиметални златно – сребърни руди от Находище „Китница“, община Ардино, обл. Кърджали, която ще се извършва в продължение на 20 години. Предвижданият годишен добив е 100 000 т (50т/ч при 2000 раб. часа на година). Дълбочината, на която достигат промишлените запаси, е 150м, а на ресурсите – 200м. Площта на запасите на участък „Чернигово“ е 98 дка, а на участък „Мировец“ - 68 дка. Предвижда се при открития способ на експлоатация да се изгради кариера. Добивните работи ще се извършват на стъпала с височина 10м. Отделянето на откривката и суровината от масива ще се извършва чрез пробивно - взривни работи Откривката от рудника ще се депонира временно на външно насипище, разположено непосредствено до рудника. След края на експлоатацията (в процеса на рекултивация) откривката от външното насипище се връща на дъното на рудника, като се запълват хоризонтите под основното ниво на терена. Дълбочината, на която ще се развива кариерата, е 50м, а общата площ около - 150 дка. Предвижда се временните депа да са на площ около 35 дка. Предвижда се при подземния способ на експлоатация, рудните тела да се разкрият чрез прокарване на хоризонтални и наклонени минни изработки към двата участъка, чрез пробивно взривни работи. Отбитата скална и рудна маса от рудника ще се извозва със самосвали до Обогатителната фабрика на дружеството в гр. Кърджали. Скалната маса ще се депонира на външно насипище, разположено непосредствено до рудника. Дълбочината, на която ще се развива подземната част на рудника, е 250м, а площта й ще е около 3500 дка. Общата площ на регистрираното геоложко откритие е 7615 дка. Находище „Китница" се намира на около 25-30 км, западно от гр. Кърджалии. Участък „Чернигово“ е разположен на покрития с храсти и рядка гора северен склон, непосредствено северно от едноименната махала, отнасяща се към село Долно Прахово, община Ардино. Достъпът до него е добър с използване на главния асфалтов път Кърджали-Ардино, асфалтовото отклонение Кобиляне-Долно Прахово и черни горски пътища. Участък „Мировец“ е на горист север-северозападен рид, наклонен на север към р. Арда, до второстепенния асфалтов път между селата Боровица и Китница. Той попада в землището на село Боровица. Достъпът до него е чрез главния асфалтов път Кърджали-Ардино, асфалтово отклонение Кобипяне-Боровица и 3 км черен път до махала Мировец и участъка.

         РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-299/09.10.2013г., предложението е допустимо при условие, че реализацията на предлаганите дейности не води до замърсяване на повърхностните и подземните водни тела и не се възпрепятства постигането на целите на околната среда за тези тела.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.2, буква „а” и „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.), граничещи със северната част на находището.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

· При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като разработването на находището е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

· Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”.

· Предвид обстоятелството, че територията, в която се предвижда реализирането на инвестиционното предложение се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване.

III. По отношение на изискванията на чл. 5, ал.1, т.3  от  Наредбата за ОВОС:

Съгласно чл.22г, ал.3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на процедура по ОВОС съгласно глава шеста от ЗООС, в обхвата на оценката задължително се включва и намерението за управление на минните отпадъци. Предвид изложеното по-горе инвестиционното предложение, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. На основание чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци /ДВ, бр.10/2009г./ плана за управление на минните отпадъци, се представя оформен като отделно приложение заедно с информацията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС.