Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.11.2013

Уведомление за инвестиционно намерение за  „База за отдих” в поземлени имоти с идентификатори 00597.3.331 и 00597.3.332 по КК на с.Арда, общ.Смолян

След преглед на внесено уведомление с вх. № КПД-14-656/07.11.2013г., РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

На основание Решение №472 на Общински съвет – Смолян, прието с Протокол №27/26.09.2013г. е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 00597.3.331 и 00597.3.332 по КК на с.Арда, общ.Смолян, в местността в м. „Хармана”, съответно с обща площ 832 кв.м и 731 кв.м, земеделска земя и с начин на трайно ползване - „ливада”. Имотите са собственост на възложителя съгласно представени документи. Изготвеният ПУП-ПРЗ предвижда обособяване на УПИ - за вили за семеен отдих при спазване на следните устройствени параметри: устройствена зона „Ок“, височина - до 8м, озеленяване – мин. 50%, плътност – до 30%, Кинт - до 1,2.  За осигуряване на транспортен достъп се предвижда да се включи ПИ с идентификатори 00597.3.78 – общинска собственост.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т. 12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС .

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в които се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е:

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 750м.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че имотите, в които се предвижда реализирането на  инвестиционното предложение, се намират изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”. При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

- При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видове, вкл. птици, предмет на опазване в зоните и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им, тъй като съгласно представената информация предназначението на базата за отдих е за собствени нужди и няма да се използват със стопанска/търговска цел.