Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.10.2013

Инвестиционно предложение: „Подмяна оборудването на съществуваща топлоцентрала на мазут с модул за термична газификация с инсталирана мощност 500 kW”. Възложител „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ул. „Родопи” №1, с.Баните общ. Баните, обл.Смолян.

Във връзка с представеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-631/22.10.2013г. и допълнителна информация с вх. № КПД-14-631-(2)/24.10.2013г. за подмяна оборудването на съществуваща топлоцентрала на мазут с модул за термична газификация с инсталирана мощност 500 kW, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на съществуващото оборудване на  топлоцентралата с модул за термична газификация с инсталирана  мощност за производство на електроенергия до 500 kW и топлинна мощност  до 750 kW. За процеса ще се използва отпадъчна дървесина от района, която ще се подлага на термична газификация. ИП предвижда да се реализира в УПИ V-топлоцентрала, кв.1 по плана на с.Давидково, общ.Баните, с площ 6660 кв.м. Имотът е собственост на възложителя съгласно представен документ. Предвижда се централа за производство на електрическа енергия от биомаса да се ситуира само в съществуващите сгради на старата топлоцентрала. В границите на имота ще се ситуира и складово стопанство, чрез което се  осигурява резерв за шестмесечна работа на инсталацията.

Електропроизводство – ще се инсталират два синхронни генератора  250 kW / 600kVA, 50 Hz, 400 V. Предвижда се изграждане на повишаващ трансформатор в съществуващата сграда.

Топлопроизводство – ще се генерират около 750 kW топлинна енергия, част от която ще се използва за изсушаване на горивото.

             Така заявено предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който е предвидено да се реализира на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

-  защитена зона   BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан”, съгласно заповедта за обявяването й.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG00021073 „Добростан”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- При реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”, тъй като се засягат площи изцяло в урбанизираната територия на с. Давидково.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и   местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в тях.

 - Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.