Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.10.2013

Информация за инвестиционно предложение внесена с вх. № КПД-14-557/18.09.2013г. за изграждане на „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с.Жижево” намиращо се в ПИ 273 с площ 462кв.м по плана на с. Жижево, общ. Сатовча, обл. Благоевград с възложител Община Сатовча, ул. „Тодор Шопов” № 37, с. Сатовча, обл. Благоевград

Във връзка с представеното от Вас уведомление „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Жижево ” намиращо се в ПИ 273 с площ 462 кв.м по плана на с. Жижево, общ. Сатовча, обл. Благоевград, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

  I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

             Инвестиционното предложение предвижда рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Жижево в ПИ № 273 с площ 462 кв.м по плана на с. Жижево, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Теренът, отреден за реализиране на ИП, е публично общинска собственост съгласно Акт №383 от 18.09.2013г. Предвижда се изграждане на нова ПСОВ за обслужване на населението на с. Жижево, като предвиденият капацитет на ПСОВ е 380 екв. жители. Степента на изграденост на канализационната мрежа в населеното място е 91%. По данни на възложителя ще се изгради и нова канализационна мрежа с дължина 571м. Пречиствателното съоръжение се предвижда да бъде конвенционален тип с постоянен приток на отпадъчните води. След преминаване на отпадъчните води през ПСОВ ще се заустват в дере, приток на река Крачолова.

         РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ЗБР - Благоевград, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище с изх. № П-01-159/16.10.2013г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.11, буква „в” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

  II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 55м от точката на заустване.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

- Предвид обстоятелството, че трасето, в което се предвижда реализирането на  инвестиционното предложение се намира изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.

- При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на ИП е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.