Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.10.2013

Уведомление за инвестиционно намерение за  „ПУП – ПРЗ за поземлени имоти 67653.1.156 и 67653.1.180, м. „Караманджа”, землище гр.Смолян”

След преглед на внесено уведомление с вх. № КПД-14-610/11.10.2013г., РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С Решение №469/26.09.2013г. на Общински съвет-Смолян е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти 67653.1.156 и 67653.1.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, община Смолян в местността в м. „Караманджа”, с което са определени следните устройствени показатели – устройствена зона „Ок“, височина на застрояването до 10м, озеленяване – мин. 50%, плътност - 30%, Кинт до 1,2. С ПУП – ПРЗ се предвижда обособяване на две самостоятелни УПИ: УПИ-1.156 – за база за отдих и УПИ-1.180 – паркинг и технически съоръжения. ПИ с идентификатор 67653.1.156, с площ 2,258дка и начина на трайно ползване „Пасище” и ПИ с идентификатор 67653.1.180, с площ 0,265дка и начин на трайно ползване „Друг вид ливада” са собственост на възложителите съгласно представени документи. Водоснабдяването на имотите е възможно да се осъществи от съществуващ външен водопровод. Битово-отпадъчните води от обекта ще се отвеждат посредством нов канализационен клон до съществуваща канализация, обслужваща почивната станция на EVN, намираща се в съседство. Захранването с ел. енергия се предвижда да се изпълни от съществуващ трафопост тип БКТП „Райковски ливади”, чрез оразмерен подземен кабел НН с дължина около 330м.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т. 12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС .

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е:

  • BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 380м.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

Предвид обстоятелството, че имотите, в които се предвижда реализирането на инвестиционното предложение се намират изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на ИП е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, както при строителството, така и при експлоатацията на обекта.