Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.10.2013

 

Уведомление за инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС”, намираща се в ПИ с идентификатори 46045.501.955 и 46045.501.957 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Мадан

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Робоск” ООД, гр. ул. „Кирил и Методий” №15 с управител Евелин Хаджиев

Във връзка с представеното уведомление за откриване на площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС, намираща се в ПИ с идентификатори 46045.501.955 и 46045.501.957 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Мадан, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка, за събиране и разкомплектоване на ИУМПС в ПИ с идентификатор 46045.501.955 с обща площ 1559 кв.м и част в ПИ с идентификатор 46045.501.957 с обща площ 716 кв.м, в землището на гр. Мадан, обл. Смолян. Поради силно пресечения терен площадката ще е с използваема площ около 1000 кв.м и капацитет за около 70 бр. ИУПМС. Теренът е открит, заграден и с бетонова настилка. В ПИ с идентификатор 46045.501.957 има изградени постройки, в които ще се съхраняват опасните отпадъци от ИУМПС до набиране на необходимите количества за по-нататъшно предаване на фирми за тяхното третиране. За реализиране на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща инфраструктура. Имотите, в които се предвижда реализирането на инвестиционното предложение са с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект” и са отдадени под наем на възложителя, съгласно нотариално заверен договор от 01.10.2013г. от „БАРИН АЛП“ ЕООД.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.11, буква „д” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в които се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 5,4км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000372 „Циганско градище”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

  • Предвид обстоятелството, че имотите, в които се предвижда реализирането на  инвестиционното предложение се намират изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.
  • При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното предложение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.
  • Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище”.