Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.01.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-562/28.12.2011г. за „Изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия чрез използване на биомаса“, в ПИ с идентификатор 80371.240.1327, гр. Чепеларе, обл. Смолянска, с начин на трайно предназначение на територията – урбанизирана (двор на ДАП). Възложител: „АРВЕКС“ ООД, ул. „Крум Попов” №77, гр. София, управител: Албен Митков Албенов.

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 3, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.