Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.02.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-31/13.02.2012 г. за „Събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, в ПИ с идентификатор 67653.926.189, УПИ-IV, кв. 95а по плана на кв.Устово, гр. Смолян, обл. Смолянска, с начин на трайно предназначение на територията – за производствени и складови дейности. Възложител: „Томов-трейд” ЕООД, ул.„Момчил юнак” №2, гр. Смолян, с управител: Георги Николаев Томов, тел.0878-328-168

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 11, буква „д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.