Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.02.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-40/17.02.2012 г. за „Въздушно електропроводно отклонение 20KV и ТП в землището на с. Кочани, ЕКАТТЕ 39092“. Инвестиционното намерение е свързано с изграждане на ново електропроводно отклонение 20 kV и монтиране на метално табло трансформатор (МТТ), чието основно предназначение е пренос и разпределение на електрическа енергия. Общата използвана площ за сервитут при реализиране на инвестиционното намерение ще бъде 8558 m2. За реализирането на намерението ще се използва съществува пътна инфраструктура. Предвиждат се изкопни работи за направа на фундаменти на 6 бр. стълбове. Дълбочината на изкопа ще е до 2м без използване на взрив. Възложител: „КЕЦ Златоград“, ул. „Хан Аспарух“ №14, гр. Златоград 4980, с ръководител инж.Иван Павлов, GSM 0882834723, факс 030714503. Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 3, буква „б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.