Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.03.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-70/13.03.2012г. за „База за отдих“ в м. Караманджа ПИ 67653.1.840 с обща площ 7589м2. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на една сграда с апартаменти за временно настаняване, ресторант, възстановителен център, магазини и 6 бр. къщички за временно настаняване с паркинги и всички необходими подземни и надземни елементи на инфраструктурата. Достъпа да имота ще се осъществява по съществуващ път-с.Левочево – КК Пампорово. Изкопните работи ще се осъществяват с багер без използване на взрив. Възложител: Рашка Асенова Родопманова, ул. „Гимназиална“ №14, гр. Смолян., Лице за контакти: Георги Батинков, тел 0888 254 558, бул. „България“ №85, гр. Смолян.

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 12, буква „в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.