Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.03.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-83/27.03.2012г. за „Въздушна линия НН 0,4кV с.Ерма река и МТТ на ЖР стълб №96 от ВСН Ерма“. Инвестиционното намерение е свързано с изграждане на нов въздушен електропровод 0,4kV изпълнено с усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 и монтиране на метално табло трансформатор (МТТ), чието основно предназначение е пренос и разпределение на електрическа енергия. Общата използвана площ за сервитут при реализиране на инвестиционното намерение ще бъде 624 м2. Сервитута на новия електропровод 0,4кV в участъка от МТТ до ЖБ стълб №2 съвпада със сервитута на електропровод 20кV Ерма. За реализирането на намерението ще се използва съществуваща пътна инфраструктура. Предвиждат се изкопни работи за направа на фундаменти на 8 бр. стълбове НН. Дълбочината на изкопа ще е до 2м. Изкопа ще се извършва механизирано без взрив. С реализиране на проекта ще се подобри качеството на напрежението в населеното място - имот 11003 с. Ерма река, ЕКАТЕ 27588. Възложител: „КЕЦ Златоград“, ул. „Хан Аспарух“ №14, гр. Златоград 4980, с ръководител инж.Иван Павлов, GSM 0882834723, факс 030714503.

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 3, буква „б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.