Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.04.2012

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-106/23.04.2012г. за „Газификация и когенерация на биомаса от дървесина” в УПИ І, ПИ №918.284 и 918.187, кв.279 по плана на гр. Смолян. Възложител: „БКС“ ЕООД, бул. „България” №3, хотел „Смолян”, стая 104, гр. Смолян, с управител – Семо Севилов Чоков, лице за контакти: инж. Димитър Кръстанов, ул. „Кокиче” №1, бл.52, ап.2

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 3, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.