Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.05.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-109/25.04.2012г. за „Изграждане на Мини ТЕЦ за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса с мощност до 1000 kW в имот УПИ ХIII, ХІV, ХV, ХVІ, кв. 76, по кадастрален план на с. Сатовча, община Сатовча, обл. Благоевград”

Възложител: „САТОВЧА ЕНЕРДЖИ“ ООД, ул. „Георг Вашингтон” №41, район „Възраждане“, община Столична, гр. София – 1202; Лице за контакти: Веселин Альошев Кацаров, с. Любча, общ. Доспат, обл. Смолянска

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 3, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.