Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.05.2012

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-132/15.05.2012г. за: „Курортен хотел – почивен дом“, намиращо се в ПИ 31111.8.12, м. Балали, в землището на гр. Златоград., обл. Смолянска.

Възложител: „СКАТ ТВ” ООД, ж.к. „П.Р. Славейков”, бл. 42, вх.1, ет.8, гр. Бургас с управител Валери Симеонов Симеонов, с лице за контакти: Стефка Маринска, гр. Смолян, ул. „Перелик“ №15, вх. „Б“, ап. 29.

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.12, буква „е” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл.38 от Наредбата по ОС.