Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.06.2012

Внесено уведомление за инвестиционно намерение с вх.№ КПД-14-162/29.05.2012г. за „Изграждане на мандра и търговски обекти в имот № 020062, местност „Нерезе” в землището на с. Вълкосел с ЕКАТТЕ 12499, община Сатовча, обл. Благоевград”

Възложител: ЕТ „Фазли Арнаудов“ , ул. „Люляк” №4, с. Вълкосел – п.к.2930, община Сатовча, област Благоевград, Лице за контакти: Фазли Неджилов Арнаудов, с. Вълкосел, общ. Сатовча, област Благоевград, тел.0877 515 163.

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 7, буква „в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.