Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.07.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-249/06.07.2012г. за „Въздушно електропроводно отклонение 20KV и МТП в землището на с.Чурка с ЕКАТТЕ 81801 и с.Ловци с ЕКАТТЕ 93983“. Инвестиционното намерение е свързано с изграждане на ново електропроводно отклонение 20 kV и монтиране на мачтов трансформаторен пост (МТП), чието основно предназначение е пренос и разпределение на електрическа енергия.

Възложител: „КЕЦ Златоград“, ул. „Хан Аспарух“ №14, гр. Златоград 4980, с ръководител инж.Иван Павлов, GSM 0882834723, факс 030714503.

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 3, буква „б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.