Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.07.2012

Инвестиционно предложение за проект: „Спорт за всички” с възложител: Община – гр.Мадан, гр.Мадан 4900, обл.Смолян, ул.”Обединение” № 14, тел.:0308/2-31-37, факс: 0308/2-23-79; 2-25-42, e-mail: madan@unacs.bg; www.madan Фахри, Адемов Молайсенов – Кмет на община Мадан

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.10, буква „б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл.38 от Наредбата по ОС.