Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.07.2012

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-286/24.07.2012г. за: „Частична надстройка и преустройство на съществуваща масивна сграда в предприятие за преработка на месо от дивеч с капацитет 500кг на ден“. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МАРИНА СЗ” ЕООД, гр. СОФИЯ, ул. КРАКРА № 13, с управител - Илия Георгиев Илиев. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Катя Асенова Живкова – упълномощено лице, с.Забърдо, общ.Чепеларе

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.7, буква „е” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, попада в границите на защитена зона „Родопи Западни”, с код BG 0001030 и защитена зона ”Персенк”, с код BG 0002105.