Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.07.2012

Инвестиционно намерение с вх.№КПД-14-181/06.06.2012г. и писмо на БДИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-181(2)/27.06.2012г. за „Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Гълъбово”, намираща се в имоти в землището на с.Любино и землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл. Кърджали. Възложител: „Хидроенергентика Родопи“ ЕООД, ул. „Хан Аспарух“ №33, с.Баните с управител: Людмил Георгиев Александров. Лице за контакти: Николина Георгиева Денева - гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов – Малчика” №23, 0888-859-851; 0301-6-37-36; archstroi_konsult@abv.bg.

Уведомяваме Ви, че за горе цитираното инвестиционно предложение вече е издадено Решение на РИОСВ – Смолян по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ №36/2004г. В така представеното инвестиционно предложение Вие предвиждате изменение (в местоположението), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, и съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 3, буква „з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, попада в границите на защитена зона „Родопи Средни” с код BG 0001031 за хабитатите и граничи със защитена зона „Добростан“ с код 0002073 за птиците.