Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.08.2012

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№ КПД-14-295/25.07.2012г. за: “Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесия „Трите калета“, разположено в землището на с.Орешeц, общ. Смолян, обл.Смолян”, възложител: „ПЪТСТРОЙ-ПЪТИЩА“ ЕООД, гр.Пловдив - 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“, №51, ет.2, ап.6, с управител Петър Сергеев Станков, с адрес: гр.Пловдив – 4003, район „Южен“, бул. „Богариево“, №47.

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната, не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл.38 от Наредбата по ОС.