Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.09.2012

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№КПД-14-218(2)/04.07.2012г. и писмо на БД-ИБР Пловдив с вх.№КПД-14-218(3)/03.08.2012г. за „База за отдих”, намиращ се в ПИ № 014258 и 014253, с обща площ 13,171дка в м. „Буковака”, землище на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолянска. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Данче Хубенова Качева, ул. „Велико Търново” №6, гр. Пловдив и Бояна Георгиева Василева, ул. „Цанко Дюстабанов” №23, вх. „Б“, гр. Пловдив. Лице за контакти: Костадин Николов Узунов, ул. „Заменхов” №14, гр. Смолян, koce123@abv.bg, тел. 0888 78 80 88.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за инвестиционно предложение за „База за отдих”, намиращ се в ПИ № 014258 и 014253, с обща площ 13,171дка в м. „Буковака”, землище на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолянска, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Така заявено инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 35, буква „а” на Приложение 1 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 92, ал.1, т.1 на Закона подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните задължителни условия:

1. При избор на вариант със септична яма - тя трябва да бъде водоплътна, да се осъществява периодична проверка и поддръжка (ремонт), да се сключи договор с лицензирана фирма за своевременно почистване и извозване до най- близката ПСОВ;

2. При избор на вариант с изграждане на собствено пречиствателно съоръжение - трябва да бъдат съобразени всички процедури по разрешителен режим за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти съгласно Наредба № 2 от 8 юни 2011 г.

Като се има предвид, че площта на ИП не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) и в неговия обсег няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, то ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху водите в района.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената от възложителя информация и от направената справка е установено, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗТТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени до площадката на инвестиционното предложение са две защитени зони:

- ВG 00001031 „Родопи Средни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъците от защитени зони, приети с решения на Министерски съвет (на около 1600 м) и

- BG 0002073 „Добростан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.) (на приблизително 1600 м.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „База за отдих”, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони поради следните мотиви:

- реализацията на предложението няма да засегне пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони;

- предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в защитените зони;

- не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Следващите стъпки, които трябва да предприемете, като възложители на инвестиционното предложение са:

- да възложите изготвянето на задание за обхват и съдържание на ОВОС, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011г.);

- да организирате провеждането на консултации по предлагания от Вас вариант на задание, в т. ч. със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването, други специализирани ведомства, засегнатата общественост, неправителствени организации, както и с РИОСВ – Смолян;

Разработването на доклада за ОВОС се възлага в съответствие със заданието, в което е отразена информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.

Докладът за ОВОС се изготвя от колектив от експерти, с ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър” и отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Съгласно чл.22 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г. (ДВ, бр. 39/2011г.) държавната такса, която е необходимо да заплатите за извършване на процедурата по оценка за съвместимост е 280 лв.

Държавната такса, която се заплаща за издаване на решение по ОВОС за инвестиционно предложение, включено в приложение 1 на ЗООС е 1500 лв., съгласно чл. 1, ал. 2, т.1 от горецитираната Тарифа.