Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.09.2012

Уведомление за инвестиционно намерение с Постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№КПД-14-349/15.08.2012г. с вх.№КПД-14-349(2)/03.09.2012г. и писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх.№КПД-14-349(4)/03.09.2012г. за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за скално облицовъчни материали - амфиболити“ в находище „Екровище“, участък „Бистрица“ на площ 209 995 кв. м, в землището на с.Плетена, общ.Сатовча, обл. Благоевград. Възложител: ЕТ "Румен Арнаудов - Айтен Арнаудова", БУЛСТАТ 101793651, мах. „Забърдо“ №1, с. Плетена, общ.Сатовча, обл. Благоевград.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за скално облицовъчни материали - амфиболити“ в находище „Екровище“, участък „Бистрица“ на площ 209 995 кв. м, в землището на с.Плетена, общ.Сатовча, обл. Благоевград, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Така заявено инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона подлежи на преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян. За извършване на преценката за необходимостта от ОВОС, трябва да представите в РИОСВ-Смолян следната документация:

1. Писмено искане с пълна и подробна информация по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС. Информацията следва да бъде представена в три екземпляра – един на хартиен и два на електронен носител.

2. В изпълнение изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС представете доказателствен материал за извършеното уведомяване и за проявения обществен интерес към предложението, ако такъв е бил проявен.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Зараднобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните задължителни условия:

1. В случай, че се формират руднични води, е необходимо да бъде проведена процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на руднични води.

2. Необходимо е да се предвиди и съоръжение за събиране на формираните на обекта фекални води от обслужващия обекта персонал.;

3. Да не се допуска разлив на гориво-смазочни материали на територията на открития рудник.

Видимо от регистъра на БД ЗБР – гр. Благоевград в района на инвестиционното предложение няма издадени разрешителни за водовземане от подземни и повърхностни водоизточници.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно предоставената от Вас информация и координати, площите, предмет на намерението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/.

Съгласно представените координати, концесионната площ в находище „Екровище“, участък „Бистрица“ попада изцяло в границите на защитена зона - ВG 00001030 „Родопи Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет /ДВ, бр.21/2007 г./.

Така заявено намерение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г./ и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, което по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, се извършва чрез процедурата по глава шеста от ЗООС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ-Смолян ще се произнесе по вероятността от значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

ІІІ.По отношение на „План за управление на минните отпадъци”:

Съгласно чл.22г, ал.3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато дейността пораждаща минни отпадъци, подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС съгласно разпоредбите на чл.93 на ЗООС, планът за управление по чл.22в, ал.2 от ЗПБ е неразделна част от инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци /ДВ, бр.10/2009г./ е необходимо да представите План за управление на минните отпадъци, оформен като отделно приложение.

Следващите стъпки, които трябва да предприемете, като възложител на инвестиционното предложение са:

За издаване на Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС дължите държавна такса. В тази връзка съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г. (ДВ, бр. 39/2011г.), следва да представите документ за платена такса, съгл. чл. 1, ал. 1 и във връзка с чл.22, ал.2 от ПМС 136/2011 г. за издаване на решение относно необходимостта от извършване на ОВОС – в размер на 570 лв.

/Банковата сметката на РИОСВ – Смолян е: IBAN сметка BG 41 TT BB94003120017743 BIC код: TTBBBG 22, при SG Експресбанк – клон Смолян/.