Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.10.2012

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№КПД-14-449/18.10.2012г. за „Изграждане на туристически къщи и сгради свързани с тяхното обслужване” в ПИ 58517.100.228 – УПИ I-172, кв.16 урбанизирана територия с обща площ 5717 кв.м по плана на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ПИ 58517.26.6 – земеделска територия с обща площ 1616 кв.м и ПИ 58517.24.73 – земеделска територия с обща площ 10 кв.м. в землището на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Констативен протокол от извършена проверка КК-39/25.10.2012г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Красимир Боянов Бузов и Владимир Михайлов Александров, гр. Хасково, ул. „П.Р. Славейков“ №10 email: arh.k.buzov@abv.bg

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за изграждане на „Изграждане на туристически къщи и сгради свързани с тяхното обслужване” в ПИ 58517.100.228 – УПИ I-172, кв.16 урбанизирана територия с обща площ 5717 кв.м по плана на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ПИ 58517.26.6 – земеделска територия с обща площ 1616 кв.м и ПИ 58517.24.73 – земеделска територия с обща площ 10 кв.м. в землището на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 7 бр. къщи до два етажа, с изкопи до 1.5м без използване на взрив, за обитаване от около 28-30 човека. За водоснабдяването, заустването на отпадните води и транспортния достъп ще се използват трасетата и съоръженията на вече изграденото селище в ПИ 58517.100.228 – УПИ I-172, кв.16. Част от имотите са урбанизирана територия, а останалите - земеделска. Имотите, предвидени за застрояване съгласно ПУП – ПРЗ са с предназначение – за ваканционно селище (Ос), площ – 7344 кв.м; етажност до 2 ет.; височина до 7м; плътност за застрояване до 30%; озеленена площ до 50%; Кинт. – 1.2. Така заявено предложение попада в обхвата на т. 12, буква „в” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ 58517.100.228 – УПИ I-172, кв.16 урбанизирана територия с обща площ 5717 кв.м по плана на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ПИ 58517.26.6 – земеделска територия с обща площ 1616 кв.м и ПИ 58517.24.73 – земеделска територия с обща площ 10 кв.м. в землището на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е „Родопи Западни” за местообитанията с идентификационен код BG 0001030, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, отстояща на около 4,4 км.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горецитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположената защитена зона - ЗЗ „Родопи Западни” с код BG 0001030, поради следните мотиви:

- реализацията на предложението няма да засегне пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в нея;

- не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.