Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.11.2012

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№ КПД-14-479/01.11.2012 г. за: „Изграждане на кравеферма” в ПИ №029033, местност „Равнището”, в землището на с.Средногорци с ЕКАТТЕ 68451, общ. Мадан. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТЕКНИКЪЛ КЪНСТРАКШЪН ДИЗАЙН И ДЖЕНЕРЪЛ ИМПОРИЪМ” ЕООД, с.Ловци, общ.Мадан, обл.Смолян, управител – Вергиния Руменова Узунова

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за изграждане на „Изграждане на кравеферма” в имот с №029033, местност „Равнището”, в землището на с.Средногорци с ЕКАТТЕ 68451, общ. Мадан, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е свързано с разработване на ПУП – ПР и ПРЗ, с който се предвижда обособяване на самостоятелен УПИ. В ПР се предвижда промяна на предназначението на земеделска земя за ПИ №029033, местност „Равнището”, в землището на с.Средногорци с ЕКАТТЕ 68451, общ. Мадан, като промяната касае част от имота с определено предназначение за зона „Предимно производствена” и с конкретно предназначение „За кравеферма”, а в ПРЗ са дадени възможните параметри на бъдеща застройка в УПИ: плътност за застрояване - 60%; озеленена площ - 20%; Кинт – 2.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при задължително спазване изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и сключване на договор с ВиК оператор за извозване на битово-фекалните води до изграждане на улична канализация. За ИП се предвижда изграждане на собствен водоизточник-сондажен кладенец, а водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно чл.44 от Закона за водите.

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ №029033, местност „Равнището”, в землището на с.Средногорци с ЕКАТТЕ 68451, общ. Мадан, с обща площ 3,243 дка и с начин на трайно ползване-ливада. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони са „Родопи Западни”, с идентификационен код BG 0001030 и „Циганско градище” с код BG 0000372, за местообитанията, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, отстоящи на около 8,1 км.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горецитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположените защитени зони - „Родопи Западни” с код BG 0001030 и „Циганско градище” с код BG 0000372, поради следните мотиви:

- реализацията на предложението няма да засегне пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в нея;

- не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.