Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ № 28 от 01.11.2011 г.

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-442/26.10.2011г. за „Изграждане на електрическа централа чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл“ в нов УПИ ХIII, кв. 76, /Стопански двор/ от ПУП на с. Сатовча, община Сатовча, обл. Благоевград. Възложител: „САТОВЧА ЕНЕРДЖИ“ ООД, ул. „Георг Вашингтон” №41, район „Възраждане“, община Столична, гр. София – 1202,

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 3, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мреж а НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 27 от 27.10.2011 г.

Инвестиционно предложение: „База за отдих”, намиращо се в ПИ 002103, в м. Канара, с. Сливка, общ. Баните, обл. Смолянска, с обща площ 9,920 дка Възложител: „АЙ ПИ ЗЕТ” ЕООД, с. Баните, обл.Смолянска

Съгласно внесено уведомление с вх. № КПД-14-375/14.09.2011г. инвестиционното Ви предложение предвижда изграждане на „База за отдих”, състояща се от пет едноетажни сгради, заведение за хранене и паркинг. С допълнително писмо до РИОСВ – Смолян, вх. № КПД-14-375-(2)/24.10.2011г. сте представили актуална скица на ПИ № 002103 и удостоверение за идентичност на ПИ № 002103 с ПИ №002001. ПИ №002103, в чийто граници ще се реализира горепосоченото инвестиционно предложение е с площ 9,920 дка.

Във връзка с горното Ви уведомяваме, че съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 12 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 26 от 27.10.2011 г.

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-424/06.10.2011г. и Становище на БДИБР-Пловдив с вх.№: КПД-14-424(2)/26.10.2011г. за „Изграждане на подпорна стена“ в УПИ V, кв.20 по ПУП на с. Ерма река, общ. Златоград, обл.Смолянска – корекция на р.Ерма река; Възложител: Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1, гр. Златоград.

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 1, буква „з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 25 от 11.10.2011 г.

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-417/30.09.2011г.: „Ваканционно селище”, намиращо се в имот с идентификатор 67547.8.62 с площ 0,735 дка в м. „Кравефермата“, землището на с.Смилян, общ. Смолян, обл. Смолянска. Възложител: Минка Миткова

Съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 12 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитена зона Родопи – Западни от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 24 от 27.09.2011 г.

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-335/23.08.2011г. и Становище на БДИБР-Пловдив с вх.№: КПД-14-335(2)/20.09.2011г. за “Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесия „Шиковското“, разположено в землището на с.Турян, общ. Смолян, обл.Смолянска. Възложител: „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ“ АД, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл.199, ет.11, ап.48, гр.София – 1618,

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 2, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 23 от 17.09.2011 г.

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-377/15.09.2011г.: „Площадка за разкомплектоване и временно съхраняване на ИУМПС и ИУЕЕО”, намиращо се в УПИ ІV, кв.12 по регулационния план на гр. Рудозем, обл. Смолянска. Възложител: ЕТ „Стефан Чилингиров”, гр. Рудозем, ул. „Хр. Ботев” №15.

Съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 11 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 22 от 12.09.2011 г.

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-350/02.09.2011г. за: „Предприятие за преработка и съхранение на гъби и диворастящи плодове”, намиращо се в УПИ ХVІІ, кв.8, по плана на с. Змеица, общ. Доспат. Възложител: ЕТ „Лилко Касабов – Дили”, ул. „Бял Дунав” №6, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолянска.

Горепосоченото инвестиционно предложение предвижда пристройка към съществуващ пункт за изкупуване и съхранение на диворастящи гъби и горски плодове с цел обособяване на „Предприятие за преработка и съхранение на диворастящи гъби и горски плодове”. В предприятието ще се извършват дейности свързани с консервиране на изкупените диворастящи гъби и горски плодове (дълбоко замразяване, сушене и опаковане). Съгласно действащата нормативна уредба горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста от ЗООС и съгласно чл.93, ал. 1, т.1 и т. 7, „б” от Приложение №2 на ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Смолян.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 21 от 31.08.2011 г.

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с Вх. № КПД-14-338/24.08.2011г. за: „Реконструкция на път PDV 2134 (ІІІ – 861, Лъки – Джурково) – Дряново от км 18+660 до км.24+160”, Възложител: Община Лъки, ул. „Възраждане” №18, гр. Лъки

Инвестиционното предложение включва дейности по реконструкция на съществуващо пътното трасе (ремонт и подмяна на пътната настилка, подмяна на отводнителната система, уширение на габарита до 6 м., изграждане на подпорни стени, нови предпазни огради, мостово съоръжение при км. 20+953 и др.). Съгласно действащата нормативна уредба инвестиционното предложение за: реконструкция на път PDV 2134 (ІІІ – 861, Лъки – Джурково) – Дряново от км 18+660 до км.24+160, представлява разширение и възстановяване на съществуващ обект, попадащ в обхвата на т. 10 буква „д“ на Приложение №2 на ЗООС. Съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от ЗООС предложението подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Смолян.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони «Родопи Средни» от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 20 от 04.08.2011 г.

Внесена информация за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-269/01.08.2011г. за: „Вилно застрояване”, намиращо се в ПИ № 005218 и 005017, в м. „Барклий”, землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолянска, с възложител: Павел Аркадиев

Съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 12 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 19 от 29.07.2011 г.

Внесено уведомление с вх. № КПД-14-289/19.07.2011г. за проект: „Инфраструктурно обезпечаване на територията на м. „Чукара”, землище на с. Загражден, общ. Баните, обл. Смолянска, с възложител: Община Баните, с. Баните, ул. „Ст. Стамболов” №3.

Горепосоченото инвестиционно предложение включва следните подобекти: водоснабдяване и канализация, подземно електрозахранване и пътно – транспортни комуникации. Част „Пътна” предвижда реконструкция на съществуващ макадамов полски път, локализиран в ПИ № 11060, м. „Чукара”, землище на с. Загражден, собственост на община Баните. Реконструкцията, включва нормиране на параметрите на пътя, укрепване и асфалтиране. Реконструираният участък ще бъде с дължина около 1400 м. При нормиране параметрите на пътя ще се наложи частично надвишаване на определените площи на трасето на черния път – при радиуси на завои и уширения при големи наклони, при което ще се засегнат участъци от горския фонд. В тази връзка Ви уведомяваме, че предвидената реконструкция на полския път, включваща горепосочените дейности, на основание чл.93, ал.1, т.2, във връзка с т.10, буква „д“ от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000 – «Родопи Средни» за хабитатите и «Добростан» за птиците. Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 18 от 06.07.2011 г.

Внесено уведомление инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-188/11.05.2011г. и писмо вх.№ КПД-14-188(2)/16.06.2011г. за: „Изграждане на спортно – развлекателен комплекс с хотел и СПА център”, намиращо се в ПИ № 44402.13.744, в м. „Упаре”, землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолянска, с възложител: Милен Дафинов Белчев, с. Оряховец, общ. Баните

Представеното инвестиционно предложение съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 12, буква „в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, горепосоченото инвестиционно предложение е съгласувано с компетентните органи на БДИБР – гр. Пловдив. Съгласно тяхно становище с изх. № РД-11-88/21.06.2011г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

СЪОБЩЕНИЕ № 17 от 05.07.2011 г.

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-267/30.06.2011г. за „Изграждане на бараж и укрепващи мостови съоръжения на р.Кочанска в м.Раевица“, Предложението ще се реализира в м.Раевица, общ. Неделино. Предложението предвижда компрометиране устоите на моста на р. Кочанска, чрез изграждането на бараж на реката след моста с цел предпазване на съоръжението от високите води на р.Тикленска. Възложител: Община Неделино, гр. Неделнио, ул. „Александър Стамболийски“ №104.

Представеното инвестиционно предложение съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 1, буква „з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, горепосоченото инвестиционно предложение е съгласувано с компетентните органи на БДИБР – гр. Пловдив. Съгласно тяхно становище с изх. № РД-11-88/21.06.2011г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

СЪОБЩЕНИЕ № 16 от 05.07.2011 г.

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-252/16.06.2011г. за „Жилищно строителство – изграждане на вилно селище, хотел-ресторант”, намиращо се в ПИ 01002 с площ 4.387дка, ПИ 01003 с площ 0.434дка, ПИ 01001 с площ 2.374дка и ПИ 01105 с площ 2.802дка – общо 9.997 дка в м. Павалче, землището на с. Осиково, община Девин, област Смолян. Предложението предвижда реализацията на изграждане на вилно селище, хотел-ресторант Възложител: Йосиф Бераха

Представеното инвестиционно предложение съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 12, буква „в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, горепосоченото инвестиционно предложение е съгласувано с компетентните органи на БДИБР – гр. Пловдив. Съгласно тяхно становище с изх. № КД-04-319/01.07.2011г., и вх.№ КПД-14-252(2)/05.07.2011г. предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

СЪОБЩЕНИЕ № 15 от 30.06.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-230/06.06.2011г. за „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесия „Дядовци“, землище на с. Дядовци, община Ардино, област Кърджали”. Концесия „ДЯДОВЦИ“ (26.5 дка) се намира на 300 м изток-североизток от с. Дядовци, община Ардино, до асфалтовия път Ардино - Кроячево, на левия бряг на р. Егридере и на около 2 км северно от гр. Ардино. На 1000 м изток-североизточно от находището се намира мраморно находище “Бели брези“. Възложител: „АРДИНО – МРАМОР“ ООД, с. Правдолюб, общ. Ардино, обл. Кърджали

Инвестиционно предложение съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 2, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС. На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, горепосоченото инвестиционно предложение е съгласувано с компетентните органи на БДИБР – гр. Пловдив. Съгласно тяхно становище с изх. № КД-04-292/27.06.2011г. и вх. № КПД-14-230-(2)/28.06.2011г. предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

СЪОБЩЕНИЕ № 14 от 28.06.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-238/08.06.2011г. и становище на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-14-238(2) за МВЕЦ „Подвис“, намиращо се в ПИ 01625 и 001626 в землище на с. Подвис, община Смолян, област Смолян и ПИ 1361 в землището на с.Лъка, общ. Смолян, обл. Смолян. Предложението предвижда промяна в инвестиционното предложение на МВЕЦ „Подвис“, за което е издадено Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № СМ-028-ПР/2009г. с нови кота на преливен ръб 755.00 при ширина на преливника 30м., кота на бързотока при стената – 754,00м. и височина на стената 7м. Възложител: „РОДОПИ ВАТ“ ЕООД,

Така предвижданата промяна в инвестиционното предложение представлява изменение на намерението Ви за което е издадено Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № СМ-028-ПР/2009г. Съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 3, буква „з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 13 от 23.06.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-257/20.06.2011г. за „Изграждане на изкуствено езеро за охлаждане на водите от оборотния цикъл на инсталацията за газифициране на биомаса в ПИ 9510, м.Долчето в землището на с. Барутин, общ.Доспат обл. Смолянска като част от "Биоенергиен комплекс - Барутин"; Възстановяване на помпена станция и дренажен кладенец от закрития рудник за добив на уран; Прокарване на водопровод от нея до изкуственото езеро; почистване на терените в УПИ VI и VII в имот 9501 м.Долчето в землището на с. Барутин, общ.Доспат обл. Смолянска и създаване на лек навес за съхраняване на биомаса необходима за Биоенергийния комплекс“. Възложител: „Еко енергия – Доспат“ ЕООД гр. Доспат, ул. "Кавал тепе" №3, бл."Д-3", ет.4, ап.28 и Община Доспат, гр.Доспат ул. "Първи май" №3

Предложението съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 3, буква „a” и т. 10, буква „з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната част от нея попада в границите на защитени зони «Родопи Западни» от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 12 от 22.06.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-226/02.06.2011г. за „Електроцентрала Биомаса – Мечи чал” с топлинна мощност 18MW и електрическа 5MW в УПИ ХIII-167.4 в местност „Вакъфа“, землище на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолянска, с възложител: „ДАТ1“ ЕООД, гр. Пазарджик 4400, ул. „Асен Златаров” №14.

Предложението съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 3, буква „a” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 11 от 10.06.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-237/08.06.2011г. за проект: „Оформяне на част от речното корито на р. Елховска, граничещо с хотелски комплекс „Викторио”, в гр. Рудозем”, с възложител: ЕТ „Викторио – Здравко Дурев”, ул. „Хр. Ботев” №18, гр. Рудозем

Инвестиционното предложение предвижда корекция на речното корито на р. Елховска и в тази връзка на основание чл.93, ал.1, т.2, във връзка с т.1, буква „з“ от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 10 от 10.06.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-185-(2)/31.05.2011г. за: „Изграждане на ваканционно селище и бази за отдих”, намиращо се в ПИ № 67547.12.61, 67547.12.62, 67547.12.33, в м. „Горно поляне”, землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолянска,

Инвестиционно предложение, за което е издадена Заповед № 5/24.02.2011г. за изработване на общ ПУП – ПРЗ за горепосочените поземлени имоти, с цел промяна на предназначението им за – „Ваканционно селище и бази за отдих“, с обща площ 10,731 дка, представлява изменение на процедираното от РИОСВ – Смолян през 2009г. инвестиционно предложение за „Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ № 67547.12.61, 67547.12.62, в м. „Горно поляне”, землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолянска, с възложител: „Меле Йонкинд – България” ООД, гр. Хасково, за което е издадено Решение № СМ -04-03/2009г. по ОВОС. В тази връзка на основание чл.93, ал.1, т.2 за заявеното от Вас инвестиционно предложение: „Ваканционно селище и бази за отдих”, подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони «Родопи Западни» от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 9 от 07.06.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-214/26.05.2011г. за “Производство на нанодиамант, както и на продукти чрез неговата модификация и добавянето му“, разположено в землището на с.Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл.Смолянска с Възложител: „НАНО-СС“ АД,

Предложението съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 6, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 8 от 03.06.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-202/18.05.2011г. и Становище на БДИБР-Пловдив с вх.№: КПД-14-202(3)/02.06.2011г. за „Комуникационно трасе – град Златоград – ГП „Златоград – Термес-Ксанти” – ІІ етап – „Изграждане, рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура за: ул. „Крайречна”, ул. „Ерма”, ул. „Беловидово” и прилежащите съоръжения и мрежи към тях по схемата за градоустройственото трасе на гр.Златоград” с възложител Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, гр. Златоград, обл. Смолянска.

Предложението съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 1, буква „з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 7 от 10.05.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-139/06.04.2011г. и Становище на БДИБР-Пловдив с вх.№: КПД-14-(2)/29.04.2011г. за “Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесия „Шиковското“, разположено в землището на с.Турян, общ. Смолян, обл.Смолянска, с възложител: „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ“ АД,

Предложението съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 2, буква „а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 6 от 15.04.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-89(2)/23.03.2011г. и Становище на БДИБР-Пловдив с вх.№: КПД-14-89(4)/12.04.2011г. за “Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесия „Трите калета“, разположено в землищата на с.Орешeц, общ. Смолян, обл.Смолянска, с възложител: „ПЪТСТРОЙ-ПЪТИЩА“ ЕООД, район „Северен“,

Предложението съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 11 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 5 от 01.04.2011 г.

Инвестиционно предложение с вх. №КПД-14-27/13.01.2011 г.: "Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ № 061008 и 061007, в м. „Нивищата”, землище на с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолянска, с обща площ 2,271 дка., с възложител: Здравко Асенов

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т. 12 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони „Родопи Западни“ и „Триград Мурсалица“ от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 4 от 17.03.2011 г.

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-104/14.03.2011г.: „Площадка за разкомплектоване и временно съхраняване на ИУМПС”, намиращо се в УПИ VІІІ, кв.44 по регулационния план на гр. Ардино. Възложител: „Апаз-68”ЕООД, ул. Бели брези” №4 5, гр. Ардино, обл. Кърджали

Предложението съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 11 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 3 от 22.02.2011 г.

Внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-68/16.02.2011г. и (2) 22.02.2011г. за: „Изграждане на рибарник”, намиращо се в м. „Банян” по поречието на р. Сатовчанска Бистрица. Целта на предложението е интензивно риборазвъждане. Възложител: Бисер Юлиев

Предложението съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 1 “е” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитена зона «Родопи Западни» за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба по ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост, която ще бъде извършена чрез процедурата по ОВОС, съгл. чл.38 от Наредбата по ОС.

СЪОБЩЕНИЕ № 2 от 18.01.2011 г.

Допълнително внесена информация за инвестиционно предложениe с вх. № КПД-14-11/06.01.2011г.: “Изграждане на сграда за промишлени нужди”, намиращо се в ПИ № 20465.209.1 с обща площ 9.369 дка и част от ПИ 20465.589.12 /около 0.200дка за път/, в м. „Добросте”, землище на гр. Девин, кв. Настан, обл. Смолянска. Възложител: Петър Иванов

От представената допълнителна информация с вх. № КПД-14-11/06.01.2011г., става ясно, че от извършените допълнителни проучвания предлагате като крайна алтернатива достъпът до ПИ №20465.209.1 да се извърши посредством изграждане на мостово съоръжение - мост, свързващ въпросния имот с част от другия Ваш имот № 20465.589.12. Премостването на р. Широколъшка предполага коригиране на речното корито. В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението Ви подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони “Родопи Западни” и „Триград-Мурсалица“ от екологична мрежа НАТУРА 2000 и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 1 от 10.01.2011 г.

Внесено писмо за промяна на инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-3(1)/10.01.2010г.: „Почистване еднократно на участък от речното корито на р. Черна от наноси за осигуряване на нормална проводимост при високи води”, намиращо се в землището на с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян (при заустването на р. Тикалско дере, под съществуващата база на „БКС” ЕООД, гр. Смолян), възложител: „БКС” ЕООД, гр. Смолян

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.