Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ № 63 от 21.12.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с КПД-14-2172 / 14.12.2010г.: „Рехабилитация на общински път IV-86835 Михалково-Селча, участък от км.0+450 до км.4+592,22”, общ Девин обл. Смолянска. Предложението предвижда рехабилитация на пътя с възстановяване на разбитата пътна настилка в разглеждания участък и изместване на трасето му в участък от км.3+850 до км.3+950 попадащ в района на свлачището над Водовземното съоръжание на ХВ „Цанков камък“. Изместването е до 5м от оста на пътя. Възложител: „НЕК” ЕАД, Клон “ХИДРОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”, гр.Белово – 4470, ул. „Освобождение“ №64, Лице за контакти: инж. Ст. Попов, тел. 03041 20 35; 0889 622144, E-mail: heinvest@heinvest.com

Съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 10 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната непопада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 62 от 21.12.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с КПД-14-2172 / 14.12.2010г. : „Рехабилитация на общински път IV-86835 Михалково-Селча, участък от км.0+450 до км.4+592,22”, общ Девин обл. Смолянска. Предложението предвижда рехабилитация на пътя с възстановяване на разбитата пътна настилка в разглеждания участък и изместване на трасето му в участък от км.3+850 до км.3+950 попадащ в района на свлачището над Водовземното съоръжание на ХВ „Цанков камък“. Изместването е до 5м от оста на пътя. Възложител: „НЕК” ЕАД, Клон “ХИДРОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”, гр.Белово – 4470, ул. „Освобождение“ №64, Лице за контакти:

Съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т. 10 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, предложението подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната непопада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 61 от 09.12.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с КПД-14-2137 / 09.12.2010г.: „Почистване на речното корито на р. Черна от наноси и изземване на инертни материали”, намиращо се в землището на с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян (на около 150 м. югоизточно от населеното място), възложител: „Иса 2000” ЕООД, гр. София, район „Триадица”, ул. „Н. Коперник” №25, управител – Юлиян Седефов Инджов. Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “e” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 60 от 09.12.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-2136/09.12.2010г.: „Почистване на речното корито на р. Черна от наноси и изземване на инертни материали”, намиращо се в землището на с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян (при заустването на р. Тикалско дере, под съществуващата база на „БКС” ЕООД, гр. Смолян), възложител: „БКС”ЕООД, гр. Смолян, бул. „България” №3, хотел Смолян, ст. 104,  Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “e” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 59 от 07.12.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-2104/07.12.2010г.: „Преработка на вторични цинк-съдържащи суровини чрез велцуване“. Предвидено за реализация на площадка – шахта Юбилейна, на пощ около 3,6дка.

Възложител: „ГОРУБСО-МАДАН“ АД, ул. „Явор” № 1, гр. Мадан, обл. Смолянска, тел. 0308 2230, факс: 0308 2425, email: gorubso@intertrust.bg. Инвестиционното предложение подлежи на задължително извършване на оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на чл.92, ал.1 и съгласно т.7 буква „а“ и т.24, от Приложение №1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ с компетентен орган – Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000.

СЪОБЩЕНИЕ № 58 от 02.12.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1977/23.11.2010г.: “Садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки /садки/“ в яз.Въча. Предложението предвижда изграждане садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки /садки/ с чиста производствена площ 1.2 дка. разположена на площ 15дка представляваща зона на действие на техническите съоръжения и сервитут на санитарно-охранителната зона на обекта за аквакултури. Максималния производствен капацитет ще е до 140т. риба /всички възрастови и размерни групи риби/ на година. С приблизително местоположение - север - N41°54`08.5” и изток - E24°26`48.6” в акваторията на яз. Въча в землището на с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолянска

Възложител: „РАДИМА 52“ ЕООД, ул. „Тракия” № 9А, ет.4, ап.4, гр. Пловдив, с управител  ; лице за контакти инж. Николай Кисьов, МБА, 4016 гр. Пловдив, ул. „Луна“ №3,  Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “e” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). От представената информация /липса на точни географски координати/ не може да се определи дали територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 57 от 09.11.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1846/05.11.2010г.: “Крайбрежни стени по двата бряга на р.Въча в кв. Настан” – р.Девин, обл. Смолянска. Предложението предвижда изграждане на два подобекта: I. „Изграждане на крайбрежна стена, укрепваща и улица от О.Т. 1702 до 1709, кв. 127 „А“ – гр. Девин, кв. Настан, състояща се от 26 ламели с обща дължина 225м и височина 2,00м.; II. „Изграждане на крайбрежна стена, укрепваща и улица в кв. 125  – гр. Девин, кв. Настан, състояща се 21 ламели с обща дължина 204м и височина 3,00м. Възложител: Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, лице за контакти: Сийка Радкова - Директор РУТУС-Девин, тел. 03041-21-74. Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната попада в обхвата на защитени зони „Родопи Западни” за хабитатите и „Триград Мурсалица” за птиците екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 56 от 27.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1630/15.10.2010г.: “Електрическа централа от Биомаса“. Предложението предвижда изграждане на топлоенергийна централа /ТЕЦ/, използващ отпадната дървесина, за първичен енергоносител с инсталирана мощност 2,4 MW/h. Предложението ще се реализира в УПИ XVIII, ПИ 62 в кв.34 по плана на кв. Устово гр.Смолян. Възложител: „БАРА ГРУП“ ООД, ул. „Деспот Слав” № 1, бл. „Иглика“ гр. Смолян, обл. Смолянска, лице за контакти: Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 55 от 21.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1706/21.10.2010г.: „Хотелски комплекс”, намиращо се в ПИ № 20465.605.19, 20465.605.20, 20465.605.21, 20465.605.22, 20465.605.23, 20465.605.26, в м. „Лучище”, землище на гр. Девин, кв. Настан, обл. Смолянскав землището на с. Настан, общ. Девин, обл. Смолянска. Възложител: „Хидропад” ЕООД, ул. „Въстаник” № 10, гр. Девин, Булстат – 120550650, лице за контакти: 

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.12 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната попада в обхвата на защитени зони „Родопи Западни” за хабитатите и „Триград Мурсалица” за птиците екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 54 от 21.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1673/19.10.2010г.: „Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях, чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. „Крайречна”, корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение”, в регулацията на гр. Неделино, обл. Смолянска. Възложител: Община Неделино, ул. “Ал. Стамболийски” № 104, гр. Неделино обл.Смолянска. Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 53 от 20.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1615/15.10.2010г.: „Подготовка и изготвяне на инвестиционни работни проекти за предпазване на населени места от Община Доспат от наводнения – необходими за кандидатстване за финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 - Подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини ” на р. Доспатска в рамките на населеното място с.Барутин и притоците на р.Доспатска, р. Караджа дере, р. Сухото дере и р. Малката река. Възложител: Община Доспат, ул. „Първи май” № 3, гр. Доспат, обл. Смолянска, лице за контакти

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитена зона „Родопи Западни” за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 52 от 19.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1669/19.10.2010г.: „Кравеферма за 40 дойни крави – свободно боксово отглеждане, затворен цикъл" намиращо се в УПИ І – 12006, 12004, кв.1, в м. „Петрищево”, землище на гр. Девин, обл. Смолянска, с обща площ 9,884 дка”. За съществуващото инвестиционно предложение „кравеферма” има издадено Решение № СМ-058-ПОВ/2008г. от 14.05.2008г. за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитена зона „Родопи Западни”, в чийто граници попада. Настоящото разширение на кравефермата и включването на нова дейност – работилница за производство на млечни продукти подлежи на нова преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Възложител: „Манолов и син” ООД, ул. „Освобождение” № 50, гр. Девин, ЕИК – 120617960. Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.7 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитена зона „Родопи Западни” за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 51 от 19.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1656/19.10.2010г.: „Проектиране корекциите на р. Манастирска и р. Лъкинска, в участъка им в урбанизираната територия на гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдивска”. Възложител: Община Лъки, ул. „Възраждане” № 18, гр. Лъки, Ваня  Куцева, . Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитена зона „Родопи Средни” за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 50 от 19.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1651/19.10.2010г.: „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената работна среда, включително предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе”. Предложението предвижда изграждане на нови бетонови гравитачни подпорни стени на р. Сивковска, в гр. Чепеларе, обл. Смолянска. Корекцията на реката ще се извърши в пет участъка. Възложител: Община Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б, гр. Чепеларе, Лице за контакти: Пенка Минкова. Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 49 от 19.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1618/15.10.2010г.: „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р.Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито”. Възложител: Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, гр. Златоград, обл. Смолянска. Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 48 от 18.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1647/18.10.2010г.: „Укрепване и оформяне коритото на река „Малка арда” в чертите на с. Баните” с.Баните, обл. Смолянска ”. Възложител: Община Баните, ул. "Стефан Стамболов" №3., с.Баните п.к. 4940, общ.Баните, обл.Смолянска. Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 47 от 18.10.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1491/05.10.2010г.: „База за разкомплектоване на ИУМПС - автоморга”, намиращо се в УПИ V, кв.78 по плана на стопански двор с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Възложител: ЕТ „Тони Младенов”,  Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.11 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 46 от 29.09.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1409/24.09.2010г.: „Укрепване на бреговете на р. Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения”. Предложението предвижда корекция на р. Ардинска и изграждане на подпорни стени. Възложител: Община Ардино, ул. „Белите брези” № 31, гр. АрдиноИнвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 45 от 28.09.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1415/24.09.2010г.: „Площадка за изкупуване на черни и цветни метали, ИУМПС и ИУЕЕО”, намиращо се в ПИ №67653.934.319 по кадастрална карта на гр. Смолян, ул. „Петър Берон”, обл. Смолянска. Предложението представлява разширение на съществуваща площадка за черни и цветни метали и дейности по събиране , временно съхранение и транспортиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Възложител: „Норд Холдинг” АД, гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Елов дол” №1

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.11 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 44 от 31.08.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-948/25.08.2010г.: „База за отдих”, предвидена за реализиране в ПИ с кад. № 67653.44.30 с площ 4,643 дка; № 67653.44.31 с площ 4,377 дка и № 67653.44.32 с площ 3,763; с обща площ – 12,783 дка в местността „Къшлите” в землището на гр. Смолян. Възложители: Ангел Проданов, Владислав Паунов и Николай Чапов, чрез упълномощения си представител 

Инвестиционното предложение, подлежи на задължително извършване на оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на чл.92 и съгласно т.37, “а” от Приложение №1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. В тази връзка, следва да откриете процедура по оценка на въздействието върху околната среда на така представеното ни инвестиционно предложение съгласно глава трета на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 43 от 26.08.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-950/26.08.2010г.: „Проектиране на нова бетонова гравитачна подпорна стена за корекция на река Сивковска в четири участъка”, в гр. Чепеларе, обл. Смолян

Възложител: Община Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б, гр.Чепеларе, Лице за контакти: Пенка Минкова.

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1“з” от Приложение №2  на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 42 от 26.08.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-943/25.08.2010г.: „Корекция на коритото на р. Черна в района на квартал Устово”, гр. Смолян, с дължина на участъка около 1 км. Възложител: Община Смолян, бул. „България” № 12, гр. Смолян, Лице за контакти:

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1“з” от Приложение №2  на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 41 от 10.08.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-887/05.08.2010г.: „Реконструкция кръстовище на улица „Катя Ванчева” и улица „Орфей”, гр. Чепеларе (в т.ч. корекция на река Камбурска, плочест водосток и стени). Възложител: Община Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б, гр. Чепеларе, Лице за контакти: Пенка Минкова.

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1“з” от Приложение №2  на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 40 от 05.08.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-889/05.08.2010г. за: „Изграждане на руслова МВЕЦ "Оряховец", намиращо се на р. Малка Арда, в участъка след с. Малка Арда до с. Оряховец, с дължина на участъка около 3 км. Мястото на язовирната стена с водовземането е на около 800 м. преди с. Оряховец; кота на преливния ръб на язовирната стена е 768,00 м; Qзастр.=3,0 м3/сек. Централата ще бъде разположена в руслото на р. Малка Арда при кота ДВН 742,70м. Възложител: „Здравков” ООД, Булстат - 120555042, с. Баните, общ. Баните, обл. Смолянска

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “з” от Приложение №2  на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Представеното намерение за промяна на деривационна МВЕЦ „Оряховец” в руслова МВЕЦ „Оряховец” на р. Малка Арда с променени параметри,  представлява ново инвестиционно предложение и съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.3 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 39 от 02.08.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-872/29.07.2010г.: „Гробищен парк”, намиращо се в ПИ №018153, в м. „Стоката”, землището на с. Чепинци, обл. Смолянска. Възложител: Община Рудозем, гр. Рудозем, бул. „България”№15.

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.12 “ д ” от Приложение №2  на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 38 от 20.07.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-833/16.07.2010г.: „Площадка за изкупуване на черни и цветни метоли”, намиращо се в УПИ ІІІ – РПК „Изгрев” гр. Рудозем, обл. Смолянска. Възложител: „Рудомед груп” ЕООД, гр. Рудозем, ул. „Кап. Петко Войвода” №31.

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.11 “д” от Приложение №2  на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 37 от 15.07.2010 г.

Внесено инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-819/15.07.2010г.: „Подобряване на достъпа на населението от селските райони да спортни услуги в с.Бял извор, община Ардино чрез изграждане на център  за отдих, свободно време и спорт, реконструкция и модернизация на стадион, изграждане на мултифункционално игрище «Димандово» и изграждане на тенис кортове. Възложител: Община Ардино, гр. Ардино, обл. Кърджали, ул. „Бели брези” №31, Лице за контакти: 

Инвестиционното предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.10 “б” от Приложение №2  на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 36 от 01.07.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-740/28.06.2010г.: Кариера "Девин". Предложението предвижда добив на гранитизирани гнайси. Предвижда се средния годишен добив да е 20000м3. Общата площ върху, която ще се реализира дейността е 73869,9м2. Засегнатата територия се намира в държавен горски фонд № 500667, 500668, 500714 в землището на гр. Девин ЕКАТТЕ 20465. Разработването на кариерата ще става по метода „от горе на долу” с височина на работното „стъпало” до 10м. и ъгъл на откоса около 65°. Средният диаметър на взривните сондажи ще е 110мм. Дружеството притежава удостоверение за търговско откритие № 0134 от 10.07.2009г. Възложител: „Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян, бул. „България” № 85

Инвестиционното предложение попада в т. 2, „а” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада частично в границите на защитена зона „Триград Мурсалица” от екологична мрежа НАТУРА 2000, и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 35 от 29.06.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-731/25.06.2010г.: „Малко предприятие за „Родопски чипс”, намиращо се в имот №2, с обща площ 2,720 дка, по плана на с.Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджалийска. Предложението предвижда изграждане на линия за преработка на картофи за чипс с капацитет 120кг./час и замразяване на картофи с капацитет 60кг./час. Общата застроена площ ще е 867м2. Възложител: ЕТ „Марбо – Красимир Гаджалов”,

Инвестиционното предложение попада в т. 7„б” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 34 от 29.06.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-705/21.06.2010г.: „Хотел-апартаментен тип”, намиращо се в ПИ 219010 – 1,237дка – урбанизирана територия и 219011 – 1,853дка – горска територия, с обща площ 3,090дка в м. „Халичовското” землището на гр. Чепеларе /КК Пампорово/. Предложението предвижда изграждане на Хотел – апартаментен тип състоящ се от 25 едностайни апартамента и заведение за хранене с 100 места. Възложител: „БОБ-ТОНИ” ООД, гр.Асеновград, ул. „Мир” № 6А, с управител Красимир Терзиев,

Инвестиционното предложение попада в т. 12, „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 33 от 21.06.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-671/15.06.2010г.: МВЕЦ "Чая" със следните основни характеристики: кота на водоползване 752; безнапорен тунел с дължина 335м; водна камера; напорен тръбопровод с дължина 62м; инсталирана мощност 338kW; Нетен напор 13.99м; застроено водно количество 3 м3/s. Предложението ще се реализира в землището на с.Павлеско, общ.Чепеларе, обл. Смолянска. Възложител: „Бозев и сие” ООД, ул. „Кирил и Методи” №22, гр. Чепеларе, обл. Смолянска

Поради извършени промени в параметрите на инвестиционното Ви предложение, за което имате издадено Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №14/2004 год. от 29.03.2004г. от РИОСВ - Смолян, съгласно чл.93, ал.1, т.2 и т.3 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, промененото Ви предложение подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 32 от 04.06.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-611 / 25.05.2010 г.: „Управление на минни отпадъци - разширение на хвостохранилище "Лъки-2", комплекс", намиращо се в землището на с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдивска, с възложител: „ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД, 4241, гр. Лъки, обл. Пловдивска, ул. „Освобождение” №2, лице за контакти: 

Преписката е препратена до МОСВ по компетентност.

СЪОБЩЕНИЕ № 31 от 26.05.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-586/25.05.2010г.: „Изграждане на база за отдих”, намиращо се в ПИ № 042017, в м. „Далоското”, в землището на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, 

Представеното ни инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.12 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони „Родопи – Западни” за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000 и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 30 от 17.05.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-578/13.05.2010г.: „Спортен център – многофункционална спортна зала и покрит басейни открити спортни игрища в гр. Доспат”, намиращи се в УПИ ХІІ, кв.8 по плана на гр. Доспат, обл. Смолянска. Възложител: Община Доспат, ул. „Първи май” № 3

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.10 “б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 29 от 17.05.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-563/10.05.2010г.: „Реконструкция на отоплителната централа със смяна на горивото и подмяна на главната топлопреносна мрежа” намираща се в гр. Смолян. Предложението предвижда монтаж на газифицираща инсталация преработваща до 50т./ден дървесни отпадъци и дървесен чипс; производство до 2 MW/час електроенергия и ко-генерация на отделената топлина, както и подмяна на 2770м топлопреносна мрежа. Възложител: Община Смолян, бул. „България” №12, 

СЪОБЩЕНИЕ № 28 от 11.05.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-540/29.04.2010г.: „Изграждане на електропровод 20Kv, Мачтов трафопост и Кабелни линии НН”. Отклонението ще е от съществуващ ЖР стълб до ТП „Пергелите”в имот 12697 с дължина 0,716км., завършващ с Мачтов трафопост в имот 12529. Изграждане на нови изводи НН от новия МТП и реконструкция на съществуващата мрежа НН в мах.Пергелите /мах.Поглед/, с.Баните, Община Баните, обл. Смолянска. Възложител: КЕЦ Смолян, на "ЕВН България ЕР" АД, гр. Пловдив, гр. Смолян - 4700, ул. "Родопи" №4, 

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 27 от 11.05.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-538/29.04.2010г.: „Изграждане на отклонение на електропровод 20Kv, Мачтов трафопост и Кабелни линии НН”. Отклонението ще е от съществуващ ЖР стълб до ТП „Гращица”в имот 12.20 с дължина 0,488км., завършващ с Мачтов трафопост в имот 103.57. Изграждане на нови изводи НН от новия МТП и реконструкция на съществуващата мрежа НН в с. Гращица, Община Смолян, обл. Смолянска. Възложител: КЕЦ Смолян, на "ЕВН България ЕР" АД, гр. Пловдив, гр. Смолян - 4700, ул. "Родопи" №4, 

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 26 от 11.05.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-530/29.04.2010г.: „Мачтов трафопост и кабелни въздушни линии НН”. Трафопоста ще се реализира в ПИ 31048, а трасето на въздушните линии НН ще преминат над ПИ 31048, р. Чепинска, общински път и жилищна територия. Общата засегната площ ще е около 200м2. Предложението се намира м землището на м. Дуревска, с. Чепинци, общ Рудозем, обл. Смолянскка. Възложител: КЕЦ Смолян, на "ЕВН България ЕР" АД, гр. Пловдив, гр. Смолян - 4700, ул. "Родопи" №4,

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 25 от 11.05.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-515/26.04.2010г.: „База за отдих” намиращо се в м.”Пазлачище” в землището на гр. Смолян имот №67653.642.4 с обща площ 7,583дка с възложител „Юнион Констракшън Къмпани” ООД, гр. София, кв. Лозенец, ул. „Якубица”№13, 

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 24 от 27.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-577/15.04.2010г.: „ЕКОЕНЕРГИЕН ПАРК” намиращ се в ПИ 9501, м. „Долчето”, землище на с. Барутин, общ. Доспат. Представляващ разширение на "Биоенергиен парк" и включващо допълнителни дейности „Инсталация за газифициране на битови отпадъци”, с капацитет 10т./денонощие с възложител „ДОСПАТ ЕКО - 2009” ООД и „Оранжериен парк и склад за готова продукция” намиращо се в ПИ № 9501, в м. „Долчето”, землище на с. Барутин, общ. Доспат, с възложител: „ДОСПАТ ЕКО” ЕООД, с адрес и на двата възложителя гр. Доспат, обл. Смолянска, ул. „Кавал тепе” №3, бл.Д-3, ет.4, ап. 28, 

Представеното ни инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “а” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони „Родопи – Западни” за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000 и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

Първоначалноса внесени уведомления №КПД-14-410и 411 от 01.04.2010; отговор с писмо за уточнение на процедурата - №КПД-14-410 и 411 от 13.04.2010; Внесени нови писма-заявления за обединяване в една процедура - №КПД-14/15.04.2010 и смяна на наименоване на предложението на №КПД-14-577/21.04.2010.

СЪОБЩЕНИЕ № 23 от 24.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-349/18.04.2010г.: „Разширение на кафе – аператив с. Падина”, намиращо се в с. Падина, ЕКАТТЕ 55124, кв. Бойчева река, общ. Ардино, обл. Кърджали. За целта ще се изгради стоманобетонова плоча с площ 183 м2, от които около 154 м2 са разположени върху коригирано сечение на десен приток на р.„Одаджик дере” с възложител: Росен  Димитров,

Представеното ни инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 22 от 21.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-427/08.04.2010г.: „Водоем за спортен риболов” намиращ се в ПИ 142005 с площ около 500м2 с под обект „Масивно водохващане – изграждане на праг на р. Чурековска”, свързано с водоема с полиетиленови тръби със структурна стена Dn 200 и с дължина около 90м., намиращо се в землището на с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолянска с възложител: „РАЯ-ГХ” ЕООД, с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолянска 

Представеното ни инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 21 от 16.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14- /16.04.2010г.: „Изземване на инертни материали”, от речното корито на р. Арда, в обособен участък от км. 190+100 до км. 190+450, намиращ се в землището на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолянска с възложител: „Бетонстрой” ЕООД, гр. Мадан, ул. „Обединение” №14,

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.2 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 20 от 13.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-412/01.04.2010г.:„МВЕЦ „Ника”, намиращо се на р. Вълчан дере, в близост до водослива с р. Арда, в землището на с. Равнината, общ. Рудозем, обл. Смолянска, с възложители: Евгени  Спиров, Никола Петров и Георги Петков

Представеното ни инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони „Родопи – Западни” за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000 и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 19 от 12.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-433/09.04.2010г.: „Спортен комплекс”, намиращо се в УПИ І, в кв.118 по плана на с. Баните – Оряховец; възложител: Община Баните, с. Баните, ул. „Стефан Стамболов” № 3.

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.10 “б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 18 от 12.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-402/31.03.2010г.: „Мултифункционална спортна площадка за: волейбол; футбол на малки вратички; хокей на трева; хандбал и тенис на корт; детска площадка със съоръжения за игра; кът за отдих със запазване на съществуваща чешма”, намиращо се в ПИ № 31111.18.129 и имот № 31111.36.336 по кадастрална карта на гр. Златоград, обл. Смолянска. възложител: Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т. 10 “б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 17 от 06.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-374/24.03.2010г.; „Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали”, намиращо се в парцел №3481, кв. Крайна, м. „Хаджево”, гр. Неделино, обл. Смолянска, с възложител: ЕТ „Толерант – 28 – Александър Марангозов”, гр. Неделино, ул. „Шина Андреева” №97

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.11 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 16 от 06.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-1290/22.03.2010г. "Ваканционно селище", намиращо се в ПИ № 002357, в м. “Поюклев гроб”, землището на с. Кестен, общ. Девин, обл. Смолянска с обща площ 19,886 дка, с възложител: „Конверс проджект” АД , с. Водни пад, общ. Девин, обл. Смолянска

Представеното инвестиционно предложение, подлежи на задължително извършване на оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на чл.92 и съгласно т.37, “а” от Приложение №1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. В тази връзка, следва да откриете процедура по оценка на въздействието върху околната среда на така представеното ни инвестиционно предложение съгласно глава втора и трета на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Инвестиционното предложение попада в обхвата на защитена зона „Родопи – Западни” – за хабитатите, с код BG0001030 и „Триград – Мурсалица” за птиците, с код BG 0002113. Поради преценка за предполагаемо значително въздействие върху защитената зона от реализирането на предложението, като неразделна част към доклада по ОВОС да се разработи и доклад за оценка на степента на въздействие на предложението върху защитените зони, съгласно чл.21, глава 2, раздел ІV от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

СЪОБЩЕНИЕ № 15 от 01.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-389/29.03.2010г.; Изграждане на МВЕЦ „АКВА”, водно електрическа централа, с кота водохващане 1011.5 и проектна мощност 450 kV и дължина на тръбопровода 1450м. на р.Чепеларска в землището на с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолянска, възложител: „Аква дивелъпмънт” ООД, 

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 14 от 01.04.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-364/22.03.2010г.; Изграждане на „МВЕЦ „ШИКО”, като руслово-деривационна водно електрическа централа, с бент в руслото на реката на кота 985м и централа на десния бряг на реката на кота 975м., на р.Чепеларска в землището на с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолянска, възложител: „Шико” ЕООД, 

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.3 “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 13 от 31.03.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-269/01.03.2010г. и № КПД-14-269/17.03.2010г.: „Изграждане на база за отдих”, намиращо се в ПИ № 046024, в м. „Чинлий”, в землището на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 1,828 дка. Базата за отдих ще включва пет еднофамилни сгради с една обслужваща сграда и паркинг, с възложител: „Лизинг Инвест” ЕООД, 

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.12 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната граничи с защитена зона „Родопи – Западни” за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000 и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 12 от 24.03.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-349/18.03.2010г.: „Корекция на воден обект”, намиращо се в с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали, с възложител: Росен Димитров

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1“з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 11 от 01.03.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-231/24.02.2010г.: „Гробищен парк”, намиращо се в ПИ №001021 и 001022, землището на гр. Неделино, обл. Смолянска, с възложител: Община Неделино, гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски”№104,

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.12 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 10 от 01.03.2010 г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-232/24.02.2010г.: „Претоварна станция за битови отпадъци”, намираща се в непосредствена близост до град Неделино, обл. Смолянска, на специално отредена за целта площадка „Старо сметище”, в ПИ № 007109, 007108 и 007111, с възложител: Община Неделино, гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски”№104

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.11 “б” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 9 от 15.02.2010г.

Инвестиционно предложение с вх.№ КПД-14-186/12.02.2010г.: „Автоморга”, намиращо се в УПИ ХХІХ -7, кв.27, отреден за „Промишленост” по плана на гр. Девин, обл. Смолянска, с възложител: ЕТ „Росен Димитров – Транс експорт”, ул. „Паисий Хилендарски” №6, гр. Девин, обл. Смолянска,

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.11 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 8 от 12.02.2010г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-493/09.02.2010г.: „База за отдих”, намиращо се в ПИ № 000382, в местността „Новото”, землището на гр. Доспат, община Доспат, обл. Смолянска, с възложител: Руси Ахчийски редставеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.12 “в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони „Родопи – Западни” за хабитатите от екологична мрежа НАТУРА 2000 и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 7 от 10.02.2010г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-137/02.02.2010г.: „Промишлено отглеждане на кокошки носачки, офиси”, намиращо се в ПИ № 006107, в местността „Кацаровото”, землището на с. Ваклиново, община Сатовча, обл. Благоевград, с възложител: Николай Арнаудов, 

Представеното инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.1 “д” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 6 от 29.01.2010г.

Инвестиционно предложениe с вх. № КПД-14-70/18.01.2010г.: "Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ 196017, м. „Разсадника” в землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолянска, с обща площ 5419 м2 , с възложител: Ивона  Даскалова,

Представеното ни инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.12 “в” и от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони „Родопи – Западни” за хабитатите и „Триград – Мурсалица” за птиците от екологична мрежа НАТУРА 2000 и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 5 от 29.01.2010г.

Инвестиционно предложениe с вх. № КПД-14-69/18.01.2010г.: „Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ 196016, м. „Разсадника” в землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолянска, с обща площ 6029 м2 , с възложител: „ЕКЕР” ЕООД, с.Борино, ул. „Христо Ботев” №23, управител Сержатин Дрянов.

Представеното ни инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.12 “в” и от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната попада в границите на защитени зони „Родопи – Западни” за хабитатите и „Триград – Мурсалица” за птиците от екологична мрежа НАТУРА 2000 и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 4 от 19.01.2010г.

Инвестиционно предложениe с вх. № КПД-14-65/18.01.2010г.: "Биоенергиен комплекс”, намиращо се в УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V – 9501 – ТП, кв.1, в м. „Долчето”, землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолянска, с възложител: Общинска администрация Доспат, гр. Доспат, ул. „Първи май” №3.

Представеното ни инвестиционно предложение, съгласно чл.93, ал.1 и т.11 “б”, 3 „а”, 3 „б”, и от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 3 от 08.01.2010г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-1542/29.12.2009г.: "Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ № 044222, м. „Дели брахомица” в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолянска, с възложител: Величка ПетроваИнвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 2 от 08.01.2010г.

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-1541/29.12.2009г.: "Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ № 023034, м. „Въпата” в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолянска, с възложител: Величка Анастасова Петрова, с. Момчиловци, ул. „Ал. Стамболийски” №22.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр.133 от 1998 г.). Територията, която ще бъде засегната не попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000, но съгласно чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

СЪОБЩЕНИЕ № 1 от 08.01.2010г.

Инвестиционно предложениe с вх. № КПД-14-1544/29.12.2009г.: "Вилно застрояване”, намиращо се в ПИ № 67653.34.1, 67653.34.2, 67653.445.4, 67653.34.42, м. „Къшлите”, в землището на гр. Смолян, обл. Смолянска, с обща площ 15,627 дка, с възложител: ПеткоБарашки, 

Представеното ни за становище инвестиционно предложение, съгласно Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, подлежи на задължително извършване на оценка на въздействието върху околната среда по смисъла на чл.92 и съгласно т.37, “а” от Приложение №1 на същия закон. В тази връзка, следва да откриете процедура по оценка на въздействието върху околната среда на така представеното ни инвестиционно предложение съгласно глава втора и трета на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на защитена зона „Родопи – Западни” – за хабитатите, с код BG0001030. Поради преценка за предполагаемо значително въздействие върху защитената зона от реализирането на предложението, като неразделна част към доклада по ОВОС да се разработи и доклад за оценка на степента на въздействие на предложението върху защитените зони, съгласно чл.21, глава 2, раздел ІV от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.