Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.11.2012

Инвестиционно намерение с вх.№ КПД-14-432/08.10.2012г., Писма на БД УВ ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-432 (2)/19.10.2012г. и № КПД-14-432 (5)/22.11.2012г. за: „Добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми-оловни цинкови руди от находище „Върба – Батанци“, в землището на с. Върба и на гр. Мадан, община Мадан, обл. Смолян. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ВЪРБА - БАТАНЦИ” – АД, ул. „Стефан Стамболов“ №2, гр. Златоград, общ.Златоград, обл.Смолян

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за „Добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми-оловни цинкови руди от находище „Върба – Батанци“, в землището на с. Върба и на гр. Мадан, община Мадан, обл. Смолян, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Настоящето инвестиционно предложение на „ВЪРБА-БАТАНЦИ"-АД е за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ-метални полезни изкопаеми-оловно-цинкови руди от находище „Върба-Батанци", разположено в землището на с. Върба и на гр. Мадан, община Мадан, област Смолян. Предложението е за възстановяване на добива и отработване на геоложките запаси в дълбочина и включва проектиране, отводняване на находището, ремонтно-възстановителни, монтажни и строителни работи на подземния и надземен рудничен комплекс, експлоатационни работи, ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ. Концесията за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ-метални полезни изкопаеми-оловно-цинкови руди от находище „Върба-Батанци", разположено в землището на с. Върба и на гр. Мадан, община Мадан, област Смолян е за срок от 30 години. Находище"Върба-Батанци" се състои от два участъка-„Върба" и „Батанци". Добивните работи в находището са започнали през 1952г. на участък „Върба", съответно през 1962г. на участък „Батанци" и са преустановени 1999 г., т.е. експлоатационният период е 47 години. Състоянието на запасите от оловно-цинкови руди в находище „Върба- Батанци", съгласно Националния баланс на запасите /категория 111,122/ към 01.01.2008 год. е както следва:

-участък „Батанци" - 875 200т. със средно съдържание на олово- 4,59%,цинк-2,26%;

-участък "Върба" - 2 317 000 т. със средно съдържание на олово-3,81% и цинк-3,28%; Обработката на добитата руда ще се извършва в Рудоземската обогатителна фабрика в гр. Рудозем.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 2, буква „б” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, инвестиционното предложение е допустимо при условие, че реализацията на предлаганите дейности не води до допълнително замърсяване на повърхностното и подземното водни тела и не възпрепятства постигането на целите на околната среда за тези тела.

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в землището на с. Върба и на гр. Мадан, община Мадан, област Смолян. По голямата част от дейностите ще се извършват подземно /добива на руда/. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е „Циганско градище” с код BG 0000372, за местообитанията, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, отстояща на около 0,920км.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горецитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположената защитена зона - „Циганско градище” с код BG 0000372, поради следните мотиви:

- реализацията на предложението няма да засегне пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в нея;

- не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.