Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.12.2012

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Смолян, гр.Смолян, бул.България №12, Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за изграждане на паркинг в кв.21, по плана на с.Широка лъка, общ.Смолян, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е свързано с разработване на ПУП – ПР, с който се предвижда обособяване на УПИ, част от имот 792 в кв.21 по плана с.Широка лъка. В ПР се предвижда промяна начина на трайно ползване за ПИ с идентификатор 83274.501.792 в землището на с.Широка лъка, общ. Смолян.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:

- да не се допуска по-нататъшно замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

- да не се допуска замърсяване на ВТ BG3МА600R141 с гориво-смазочни материали от автомобилите и други технически средства от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. При аварийни случаи, замърсените води да се предадат на лицензирана фирма за пречистване на води, с която да бъде сключен договор;

- да се изградят охранителни канали, съгласно чл.3, т.5 от Наредба №2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ с идентификатор 83274.501.792 в землището на с.Широка лъка, общ. Смолян, урбанизирана територия, с обща площ 910 кв.м и с начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10м). Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони са „Родопи Западни” за местообитанията, с код BG 0001030 и „Триград Мурсалица” за птиците, с код BG 0002113, определени съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗБР.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горе цитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположените защитени зони - „Родопи Западни” с код BG 0001030 и „Триград Мурсалица” с код BG 0002113, поради следните мотиви:

- реализацията на предложението няма да засегне пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях;

- не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.