Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.01.2013

Инвестиционно предложение „Обходен път на гр. Чепеларе от км.0+000 до км. 3+996,94“, Обекта включва - първи етап с участък 0+646,48 до км.1,+527,18 и от км.2+198,08 до км.3+996,94 и втори етап с участъци от км.0+000 до км. 0+646.48 и от км.1+527.18 до км.2+198.08 в землището на гр. Чепеларе с Възложител: Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, бул. „Македония“ №3, гр. София - 1606

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за „Обходен път на гр. Чепеларе от км.0+000 до км. 3+996,94“ в землището на гр. Чепеларе, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на „Обходен път на гр. Чепеларе от км.0+000 до км. 3+996,94“. Част от засегнатите имоти попадат в регулационните граници на гр. Чепеларе, а за останалите ще се извърши процедура по тяхното отчуждаване съгласно изработения парцеларен план. Обектът е разделен на четири участъка, в зависимост от етапността на строителството:

- Първи етап: участъци от км 0+646.48 до км 1+527.18 и от км 2+198.08 до км 3+996.94.

- Втори етап: участъци от км. 0+000 до км 0+646.48 и от км 1+527.18 до км 2+198.08.

Реализацията на предложението е свързана с извършване на корекция на р. Чепеларска, която се предвижда почти по цялото протежение на проектирания обход (приблизително от км 0+320 до км 3+800). В участъка от км 1+596.00 до км 1+844.94 се предвижда покриване на р. Чепеларска, като новото трасе на пътя е проектирано с частично преминаване върху покриването на реката. Проектиран е колектор, който в участъците от км. 1+527.18 до км. 2+198.08 и от км 2+198.08 до км. 3+996.94 ще отвежда дъждовни води, а в участъка от км. 0+646.48 до км. до км. 1+527.18 ще служи за отвеждане на смесени (дъждовни и битови) води.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 10, буква „д” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оц енка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съгласно заключението на БД УВ ИБР – Пловдив, предвижданите дейности от инвестиционното предложение с изключение на частта, проектираното трасе на пътя с частично преминаване върху покриването на реката са допустими от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

-Съгласно чл. 143 т. 4. от ЗВ., За защита от вредното въздействие на водите се забранява извършването на строежи над покритите речни участъци.

-Преминаването на новото трасе на пътя върху покриването на реката е недопустимо, необходимо е да се предвиди друго проектно решение. Съгласно чл. 143 т. 4. от ЗВ., За защита от вредното въздействие на водите се забранява извършването на строежи над покритите речни участъци.

-Да не се допуска по нататъшно замърсяване на повърхностните и подземни води от дейносттите по реализиране и експлоатация на ИП.

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР:

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в урбанизираната територия на гр. Чепеларе и в позелени имоти граничещи с урбанизираната територия на града, с обща дължина на трасето 3996,94 м. Трасето ще преминава в източния край на града. Имотите в които се предвижда реализацията на обходния път на гр. Чепеларе не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони са „Родопи Западни” за местообитанията, с код BG 0001030 отстояща на 2,9 км и „Персенк” за птиците, с код BG 0002105 отстояща на 2,7км, определени съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗБР.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горе цитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположените защитени зони - „Родопи Западни” с код BG 0001030 и „Персенк” с код BG 0002105, поради следните мотиви:

- реализацията на предложението няма да засегне пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях;

- не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.