Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.03.2013

Уведомление за инвестиционно намерение за: „Почистване на участък от речното корито на р.Неделинска от км.6+670 до км.6+320, с дължина 350м от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от руслото на реката, в землището на с.Долен с ЕКАТТЕ 21871, общ.Златоград”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СТРОЙВЪЗХОД” ООД, гр. Неделино

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за почистване на участък от речното корито на р.Неделинска от км.6+670 до км.6+320, с дължина 350м и с обща площ около 20 дка от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от руслото на реката, в землището на с.Долен, общ.Златоград, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда почистване на участък от речното корито на р.Неделинска от км 6+670 до км 6+320, с дължина 350м и с обща площ около 20дка от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от руслото на реката, в землището на с.Долен, общ.Златоград. Основен процес е механизирано отнемане на твърдия отток с техника на слоеве, а почистването и изземването на инертния материал се предвижда да е с дълбочина от 0,3м до 1,5м по цялата разрешена площ, в зависимост от натрупите.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 2, буква „в” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, като за конкретното инвестиционно предложение има предвидени забрани и ограничения, описани в Раздел 7 на ПУРБ на ИБР:

- Контрол на изземаните количества инертни материали;

- Залесяване на водосбора с подходящи местни видове.

По отношение на забрани и ограничения в Закона за водите (ЗВ) така представеното инвестиционно предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.46 от ЗВ.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в коритото на р. Неделинска е с дължина от 350 м - от км 6+670 до км 6+320 и с обща площ около 20дка.

Началото на участъка е с географски координати - N 41° 25' 39,2" и Е 25° 08' 42,9", а края му съответно - N 41° 25' 47,3"и Е 25° 08' 36,2".

Териториално изцяло попада в землището на с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян с код по ЕКАТЕ 21871 и площта е публично-държавна собственост.

Участъкът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е „Циганско градище” за местообитанията, с код BG 0000372.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположената защитена зона - „Циганско градище” за местообитанията, с код BG 0000372, поради следните мотиви:

-При реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху най – близко разположената защитена зона „Циганско Градище”, тъй като същата е на около 8,5 км от площта на обекта.

-При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното намерение засяга площи извън защитена зона.

-Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

За по нататъшния ход на процедурата е необходимо да представите:

Информация относно обществения интерес към инвестиционното Ви предложение, а именно:

За изясняване на обществения интерес по чл.6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС осигурете обществен достъп до информацията по приложение № 2 /и приложенията към нея/ и не по-късно от едновременното внасяне на искането по ал. 1, като предоставите копие на хартиен и електронен носител на община Златоград. Съгласно чл. 5, ал. 2 е необходимо да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В срок до 3 дни след получаване на информацията община Златоград е необходимо да осигури обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и на обществено достъпно място за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок община Златоград изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ - Смолян.