Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.03.2013

Уведомление за инвестиционно намерение за: „Въздушно електропроводно отклонение 20kv от ТП „Крайна” за с.Върба,общ.Мадан” ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД, гр.Пловдив - 4000, обл. Пловдив, общ. Пловдив, район Централен, ул.Христо Г.Данов № 37; КЕЦ Златоград, гр.Златоград- 4980, ул.Хан Аспарух 14, Ръководител КЕЦ Златоград - инж.Иван Павлов

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за изграждане на въздушно електропроводно отклонение 20kv от ТП „Крайна” за с.Върба, общ.Мадан, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ново електропроводно отклонение 20 kV и монтиране на метално табло трансформатор (МТТ), чието основно предназначение е пренос и разпределение на електрическа енергия. Общата дължина на електропровода ще бъде 2406м. Общата използвана площ за фундамент на стълбовете 54 кв.м. За реализирането на намерението ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. Новоизграденият МТТ ще се присъедини към електропреносната мрежа с новоизградено въздушно електропроводно отклонение от последен ЖР стълб на отклонението за ТП Крайна, ВЛ 20 КV Марица от п/я Конски дол.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Предвиденото трасе попада в землищата на с.Крайна и с.Върба, община Мадан.

Участъкът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е „Циганско градище” за местообитанията, с код BG 0000372.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположената защитена зона - „Циганско градище” за местообитанията, с код BG 0000372, поради следните мотиви:

- При реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху най – близко разположената защитена зона „Циганско Градище”, тъй като същата е на около 2,5км от трасето.

- При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното намерение засяга площи извън защитената зона.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

За по нататъшния ход на процедурата е необходимо да представите:

Информация относно обществения интерес към инвестиционното Ви предложение, а именно:

За изясняване на обществения интерес по чл.6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС осигурете обществен достъп до информацията по приложение № 2 /и приложенията към нея/ и не по-късно от едновременното внасяне на искането по ал. 1, като предоставите копие на хартиен и електронен носител на община Мадан. Съгласно чл. 5, ал. 2 е необходимо да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В срок до 3 дни след получаване на информацията община Мадан е необходимо да осигури обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и на обществено достъпно място за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок община Мадан изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ - Смолян.