Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.03.2013

Уведомление за инвестиционно намерение за “Изграждане на затворена рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на риба” в поземлени имоти с идентификатор 31111.25.111 и 31111.25.112, местност „Оскрушата”, в землището на гр. Златоград, обл. Смолян и обособяване на имоти 25.162 с площ 2547 кв.м и 25.163 с площ 7878 кв.м. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕСУВАТ” ЕООД, гр.Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №2, обл. Смолян с управител – Милко Александров Караджов

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за “Изграждане на затворена рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на риба” в поземлени имоти с идентификатор 31111.25.111 и 31111.25.112, местност „Оскрушата”, в землището на гр. Златоград, обл. Смолян и обособяване на имоти 25.162 с площ 2547 кв.м и 25.163 с площ 7878 кв.м., като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на затворена рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на риба. Предвиденото количество произведена риба е между 200 – 300 тона на година. Системата ще бъде монтирана в изградено за целта закрит производствен комплекс. Цялата вътрешна микросреда ще е изолирана с пълен контрол на микроклиматичните параметри. Въздушните емисии отделяни от работните помещения на производствената сграда ще се пречистват чрез биофилтър. Промишлено замърсената вода ще преминава за пречистване през прецизна система от комплексна група филтри /вкл. Биофилтър, UV филтър и др./, като загубите от вода ще се допълват периодично.

Така заявено предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, за конкретното инвестиционно предложение няма предвидени забрани и ограничения, описани в Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР. Така представеното инвестиционно предложение подлежи на разрешителен режим по закона за водите.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е „Циганско градище” за местообитанията, с код BG 0000372.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположената защитена зона - „Циганско градище” за местообитанията, с код BG 0000372, поради следните мотиви:

- При реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху най – близко разположената защитена зона „Циганско Градище”, тъй като същата е на около 1,6 км от площта на обекта.

- При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания на видовете птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното намерение засяга площи извън защитена зона.

- Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

III. За по нататъшния ход на процедурата е необходимо да представите:

Информация относно обществения интерес към инвестиционното Ви предложение, а именно:

За изясняване на обществения интерес по чл.6, ал. 1 от Наредбата по ОВОС осигурете обществен достъп до информацията по приложение № 2 /и приложенията към нея/ и не по-късно от едновременното внасяне на искането по ал. 1, като предоставите копие на хартиен и електронен носител на община Златоград. Съгласно чл. 5, ал. 2 е необходимо да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В срок до 3 дни след получаване на информацията община Златоград е необходимо да осигури обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и на обществено достъпно място за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок община Златоград изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ - Смолян.